Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng – Tài khoản 112

Tài khoản tiền gửi ngân hàng nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước nhà nước dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm những khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp. Dưới đây là cách hạch toán tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200.

 

Nguyên tắc kế toán thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin tài khoản 112
 

Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 là những giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng kèm theo những chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,…).

Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng phải tuân thủ 07 nguyên tắc sau:

1. Khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, so sánh với chứng từ gốc kèm theo.

– Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của doanh nghiệp, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của ngân hàng thì doanh nghiệp phải thông tin cho ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời.

– Cuối tháng, chưa xác lập được nguyên do chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê.

– Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 “Phải thu khác” (1388) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của ngân hàng) hoặc ghi vào bên Có TK 338 “Phải trả, phải nộp khác” (3388) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của ngân hàng).

– Sang tháng sau, liên tục kiểm tra, đối chiếu, xác lập nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ.

2. Ở những doanh nghiệp có những tổ chức, bộ phận phụ thuộc không tổ chức kế toán riêng, hoàn toàn có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi hoặc mở tài khoản thanh toán thanh toán giao dịch giao dịch giao dịch thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch phù hợp để thuận tiện cho việc giao dịch, thanh toán. Kế toán phải mở sổ chi tiết cụ thể theo từng loại tiền gửi (Đồng Việt Nam, ngoại tệ những loại).

3. Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản ở Ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

4. Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân hàng mà được phản ánh tương tự như như khoản vay ngân hàng.

5. Khi phát sinh những giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Nước Ta theo nguyên tắc:

– Bên Nợ TK 1122 vận dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt phẳng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải được quy đổi ra Đồng Nước Ta theo tỷ giá ghi sổ kế toán của tài khoản 1112.

– Bên Có TK 1122 vận dụng tỷ giá ghi sổ Bình quân gia quyền.

Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tiễn được thực thi theo pháp lý tại phần hướng dẫn tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái và những tài khoản có liên quan.

6. Vàng tiền tệ được phản ánh trong Tài khoản 112 là vàng được sử dụng với những chức năng cất trữ giá trị, không gồm có những loại vàng được phân loại là hàng tồn dư sử dụng với mục tiêu là nguyên vật liệu để sản xuất loại loại mẫu sản phẩm hoặc hàng hoá để bán. Việc quản trị và sử dụng vàng tiền tệ phải triển khai theo pháp lý của pháp luật hiện hành.

7. Tại tổng thể những thời gian lập Báo cáo kinh tế kinh tế kinh tế kinh tế tài chính kinh tế kinh tế kinh tế kinh tế kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp luật, doanh nghiệp phải nhìn nhận lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo nguyên tắc:

– Tỷ giá giao dịch trong thực tiễn vận dụng khi nhìn nhận lại số dư tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của chính ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ tại thời gian lập Báo cáo tài chính. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tài khoản ngoại tệ ở nhiều ngân hàng khác nhau và tỷ giá mua của những ngân hàng không có chênh lệch đáng kể thì có thể lựa chọn tỷ giá mua của một trong số những ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ làm căn cứ nhìn nhận lại.

– Vàng tiền tệ được nhìn nhận lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời gian lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng thì tính theo giá mua công bố bởi những đơn vị chức năng được phép kinh doanh thương mại thương mại thương mại vàng theo luật định.

Xem thêm: Hướng dẫn chính sách kế toán theo Thông tư 200.

Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng

Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng (Ảnh minh họa)
 

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112
 

Bên Nợ

TK 112

Bên Có

– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào ngân hàng;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư ngoại tệ tại thời gian báo cáo giải trình giải trình (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).

– Chênh lệch nhìn nhận lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.

 

– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ rút ra từ ngân hàng;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).

– Chênh lệch nhìn nhận lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cá

Số dư bên Nợ:

Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ hiện còn gửi tại ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

Lưu ý: Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.

– Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ những loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.

– Tài khoản 1123 – Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.
 

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 

1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, phân phối dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:

– Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư thuộc đối tượng người dùng chịu thuế gián thu (thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường), kế toán phản ánh lệch giá bán hàng và phân phối dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, những khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng theo từng loại thuế ngay khi ghi nhận lệch giá (kể cả thuế GTGT phải nộp theo giải pháp trực tiếp), ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ (giá chưa có thuế)

Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

– Trường hợp không tách ngay được những khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận lệch giá gồm có cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

2. Khi nhận được tiền của Chi tiêu Nhà nước thanh toán về khoản trợ cấp, trợ giá bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước (3339).

3. Khi phát sinh những khoản doanh thu hoạt động giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí tài chính, những khoản thu nhập khác bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 711 – Thu nhập khác (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

4. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 111 – Tiền mặt.

5. Nhận được tiền ứng trước hoặc khi người mua trả nợ bằng chuyển khoản, căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 113 – Tiền đang chuyển.

6. Thu hồi những khoản nợ phải thu, cho vay, ký cược, ký quỹ bằng tiền gửi ngân hàng; Nhận ký quỹ, ký cược của những doanh nghiệp khác bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122)

Có những TK 128, 131, 136, 141, 244, 344.

7. Khi bán những khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn thu bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi nhận chênh lệch giữa số tiền thu được và giá vốn khoản đầu tư (được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền) vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc ngân sách tài chính, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122)

Nợ TK 635 – giá thành tài chính

Có TK 121 – Chứng khoán kinh doanh (giá vốn)

Có những TK 221, 222, 228 (giá vốn)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

8. Khi nhận được vốn góp của chủ sở hữu bằng tiền mặt, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

9. Khi nhận tiền của những bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân để giàn trải cho những hoạt động chung, ghi:

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

10. Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, chuyển tiền gửi Ngân hàng đi ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

11. Mua chứng khoán, cho vay hoặc đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết… bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:

Nợ các TK 121, 128, 221, 222, 228

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

12. Mua hàng tồn dư (theo phương pháp kê khai thường xuyên), mua TSCĐ, chi cho hoạt động đầu tư XDCB bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua không gồm có thuế GTGT, ghi:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua gồm có cả thuế GTGT.

13. Mua hàng tồn kho bằng tiền gửi ngân hàng (theo phương pháp kiểm kê định kỳ), nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua hàng (6111, 6112)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua bao gồm cả thuế GTGT.

14. Khi mua nguyên vật liệu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng sử dụng ngay vào sản xuất, kinh doanh, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642,…

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán phản ánh ngân sách bao gồm cả thuế GTGT.

15. Thanh toán các khoản nợ phải trả bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:

Nợ các TK 331, 333, 334, 335, 336, 338, 341

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

16. giá thành tài chính, ngân sách khác bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:

Nợ các TK 635, 811,…

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

17. Trả vốn góp hoặc trả cổ tức, lợi nhuận cho các bên góp vốn, chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

18. Thanh toán các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:

Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311)

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

19. Kế toán hợp đồng mua và bán lại trái phiếu Chính phủ:

– Thực hiện theo quy định tại phần hướng dẫn tài khoản 171 – Giao dịch mua và bán lại trái phiếu Chính phủ.

20. Các nhiệm vụ kinh tế tương quan đến ngoại tệ

– Phương pháp kế toán các giao dịch tương quan đến ngoại tệ là tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như ngoại tệ là tiền mặt (xem tài khoản 111).

21. Kế toán đánh giá lại vàng tiền tệ

– Trường hợp giá đánh giá lại vàng tiền tệ phát sinh lãi, kế toán ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 1123 – Vàng tiền tệ (theo giá mua trong nước)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

– Trường hợp giá đánh giá lại vàng tiền tệ phát sinh lỗ, kế toán ghi nhận chi phí tài chính, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 1123 – Vàng tiền tệ (theo giá mua trong nước).

>> Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp: 7 điều không thể bỏ qua

Khắc Niệm