Thuế thu nhập doanh nghiệp 2022: Cách tính và mức nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (profit tax) là loại thuế trực thu, được tính trên cơ sở thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách nhà nước.

5. Các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập

4. Các khoản chi được trừ khi tính thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi nhắc đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì hầu hết mọi người đều biết người nộp thuế là doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây chỉ là hiểu biết mang tính khái quát nhất, bởi lẽ bên cạnh doanh nghiệp là đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng chính thì người nộp thuế TNDN còn gồm 1 số ít đối tượng khác.

Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, sửa đổi, bổ trợ 2013 pháp lý người nộp thuế TNDN gồm những đối tượng sau:

* Người nộp thuế TNDN là tổ chức triển khai hoạt động giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thương mại thương mại thương mại thương mại hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo lao lý của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), gồm:

– Doanh nghiệp được kiến thiết kiến thiết kiến thiết xây dựng theo lao lý của pháp lý Việt Nam.

– Doanh nghiệp được xây dựng theo pháp lý của pháp lý quốc tế (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

– Tổ chức được xây dựng theo Luật Hợp tác xã.

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo lao lý của pháp lý Việt Nam.

– Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

* Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế TNDN như sau:

– Doanh nghiệp được thành lập theo lao lý của pháp lý Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam.

– Doanh nghiệp quốc tế có cơ sở thường trú tại Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Nước Ta tương quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó.

– Doanh nghiệp quốc tế có cơ sở thường trú tại Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Nước Ta mà khoản thu nhập này không tương quan đến hoạt động của cơ sở thường trú.

– Doanh nghiệp quốc tế không có cơ sở thường trú tại Nước Ta nộp thuế so với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

* Cơ sở thường trú của doanh nghiệp quốc tế là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà trải qua cơ sở này, doanh nghiệp quốc tế thực thi một phần hoặc hàng loạt hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, gồm:

– Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, mỏ dầu, mỏ khí, mỏ hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

– Địa điểm xây dựng, khu công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

– Cơ sở phân phối dịch vụ, gồm có cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức, cá thể khác;

– Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

– Đại diện tại Nước Ta trong trường hợp là đại diện thay mặt thay mặt có thẩm quyền ký kết hợp đồng thay mặt đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng tiếp tục triển khai việc giao sản phẩm & hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Xem thêm: Doanh nghiệp bị phạt nếu hiệu suất cao kinh doanh quý 4 tăng mạnh? 

thue thu nhap doanh nghiep

2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

* Công thức tính thuế TNDN

Căn cứ Điều 6 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Điều 5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, thuế TNDN được tính như sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế trong kỳ x Thuế suất [1]

Như vậy, để tính được số thuế phải nộp cần phải biết thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

(1) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo lao lý [2]

Trong đó, thu nhập chịu thuế TNDN được xác lập như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác [3]

(2) Thuế suất thuế TNDN

Căn cứ Điều 10, Điều 13 và Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ trợ năm 2013 và Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, mức thuế suất thuế TNDN là 20%.

Ngoài ra, còn nhiều trường hợp vận dụng mức thuế suất cao hơn như doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý và hiếm khác tại Nước Ta hoặc vận dụng thuế suất khuyễn mãi thêm như doanh nghiệp công nghệ tiên tiến cao nên mức nộp thấp hơn.

Xem chi tiết: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (cập nhật năm 2022)

* Các bước tính thuế TNDN

Về triết lý thuế TNDN được tính theo những bước sau:

Bước 1: Tính lệch giá trong kỳ tính thuế, ngân sách được trừ, những khoản thu nhập khác

Bước 2: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức [3]

Bước 3: Tính thu nhập được miễn thuế, những khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Bước 4: Tính thu nhập tính thuế TNDN theo công thức [2]

Bước 5: Tính tính thuế TNDN phải nộp theo công thức [1]

Lưu ý: Trên đây chỉ là tiến trình tính thuế TNDN theo pháp lý của pháp luật, trên thực tiễn kế toán nhập dữ liệu trên phần mềm mà doanh nghiệp đang sử dụng và gửi cho cơ quan thuế sẽ cần nhiều thao tác phức tạp hơn.

Xem thêm: Đề xuất sửa lao lý tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Doanh thu tính thuế được xác lập thế nào?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, lệch giá tính thuế TNDN được pháp luật rõ như sau:

– Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là hàng loạt tiền bán hàng, tiền gia công, tiền đáp ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo giải pháp khấu trừ thuế thì lệch giá tính thuế TNDN là lệch giá không có thuế giá trị gia tăng.

Đối với doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì doanh thu tính thuế TNDN gồm có cả thuế giá trị gia tăng.

– Thời điểm xác lập doanh thu để tính thu nhập chịu thuế so với hàng hóa bán ra là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Thời điểm xác lập doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với dịch vụ là thời điểm triển khai xong việc đáp ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

– Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với 1 số ít trường hợp đơn cử xem đơn cử đơn cử tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 218/2013/NĐ-CP và khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

4. Các khoản chi được trừ khi tính thuế

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, trừ các khoản chi không được trừ thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau:

(1) Khoản chi thực tế phát sinh tương quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

(2) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo pháp luật của pháp luật.

(3) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã gồm có thuế giá trị gia tăng) khi giao dịch thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Xem thêm: Các khoản ngân sách được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

thue thu nhap doanh nghiep

5. Các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (một số nội dung được sửa đổi, bổ trợ bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC), những khoản chi không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế bao gồm:

– Khoản chi không đáp ứng đủ những điều kiện kèm theo kèm theo theo quy định.

– Chi khấu hao gia tài cố định thuộc một trong những trường hợp.

Xem chi tiết: 37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Thu nhập được được miễn thuế

Căn cứ Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC một số khoản được sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp có thu nhập thuộc những trường hợp sau thì được miễn thuế TNDN, cụ thể:

– Thu nhập tương quan đến nông nghiệp

– Thu nhập từ việc triển khai dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp

Xem chi tiết: 12 trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (một số khoản được sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC) lao lý thu nhập khác gồm có những khoản thu nhập sau:

– Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền ủy quyền ủy quyền vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại chương IV Thông tư 78/2014/TT-BTC.

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại chương V Thông tư 78/2014/TT-BTC.

– Thu nhập từ chuyển nhượng dự án Bất Động Sản đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng gia tài bao gồm cả tiền thu về bản quyền dưới mọi hình thức trả cho quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập về quyền chiếm hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

– Thu nhập từ cho thuê gia tài dưới mọi hình thức.

– Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý gia tài (trừ bất động sản), những loại sách vở có giá khác.

– Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng thanh toán và những khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.

– Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ: bằng tổng số tiền thu từ bán ngoại tệ trừ (-) tổng giá mua của số lượng ngoại tệ bán ra.

– Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá.

– Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được.

– Khoản nợ phải trả không xác lập được chủ nợ.

– Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra.

– Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc những khoản thưởng do thực thi tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.

– Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,chuyển đổi mô hình doanh nghiệp (trừ trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, thay đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước).

– Quà biếu, quà Tặng Ngay bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản tương hỗ tiếp thị, tương hỗ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.

– Các khoản tiền, tài sản, quyền lợi vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp chuyển giao lại vị trí đất cũ để di tán cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản ngân sách liên quan như ngân sách di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các ngân sách khác (nếu có).

– Các khoản trích trước vào ngân sách nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết theo kỳ hạn trích lập mà doanh nghiệp không hạch toán điều chỉnh giảm chi phí; khoản hoàn nhập dự trữ bh công trình xây dựng.

– Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ không tính trong doanh thu như: thưởng giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong ngành ăn uống, khách sạn sau khi đã trừ các khoản ngân sách để tạo ra khoản thu nhập đó.

– Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ ngân sách thu hồi và ngân sách tiêu thụ, được xác lập cụ thể như sau:

– Khoản tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hóa đã thực xuất khẩu, thực nhập khẩu phát sinh ngay trong năm quyết toán thuế TNDN thì được tính giảm trừ chi phí trong năm quyết toán đó.

– Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, link kinh tế kinh tế tài chính trong nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế TNDN.

– Trường hợp doanh nghiệp triển khai tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì giải quyết và xử lý như sau:

+ Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác lập là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ trợ vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN của doanh nghiệp nhận vốn góp.

+ Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của các thành viên góp vốn cũ/

– Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

8. Thời hạn khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn khai, nộp và quyết toán thuế TNDN như sau:

– Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính hàng quý: Chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp sơ quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trên đây là những quy định cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp mà kế toán, doanh nghiệp cần nắm rõ trong quy trình sản xuất, kinh doanh. Nếu có vướng mắc hãy gọi đến tổng đài 1900.6192 để được tư vấn. Ngoài ra để hiểu thêm về thuế là gì, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm bài viết: Thuế là gì? Cá nhân, tổ chức phải gánh những loại thuế gì?

Viết một bình luận