Cầu Tên trong ngôn ngữ lập trình là… | Xem lời giải tại QANDA

3.có 4 kiểu tài liệu thông dụng như sau:

Kiểu số nguyên (integer): là kiểu tài liệu dùng cho những số chẵn, hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể là số âm hoặc số dương. Ví dụ cần tàng trữ tuổi chttps://cuagachcamau.com đó thì bạn sử dụng kiểu này.
Kiểu nhị phân (boolean): là kiểu chỉ có hai giá trị TRUE hoặc FALSE. Ví dụ cần tàng trữ thông số kỹ thuật giới tính nam hoặc nữ thì bạn có thể sử dụng kiểu này, TRUE => NAM và FALSE => NỮ.
Kiểu số thực (real): là kiểu số có dấu phẩy động. Ví dụ cần lưu điểm trung bình thì nên dùng kiểu này.
Kiểu ký tự (char): là những kí tự được bao quanh bởi dấu nháy đơn. Ví dụ cần tàng trữ chuỗi ký tự ngắn thì dùng kiểu này.
Kiểu chuỗi (string): Open ở Free Pascal, là một chuỗi dài hơn kiểu char. Ví dụ cần lưu tên thì nên dùng kiểu này.

Biến và cách khai báo

Biến kiểu Variant trong Pascal
Mảng trong Pascal
Hằng và khai báo hằng trong Pascal
Kiểu tài liệu Boolean trong Pascal
Phạm vi của biến trong Pascal

Biến là giá trị có thể thay đổi được trong mỗi chương trình, mỗi biến trong Pascal có một kiểu dữ liệu nhất định, xác định kích thước và cách bố trí trong bộ nhớ, phạm vi những giá trị có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đó; và bộ toán tử có thể vận dụng cho biến.

Tên của biến có thể gồm có những chữ cái, chữ số, ký tự gạch chân và phải bắt đầu bằng vần âm hoặc ký tự gạch chân. Pascal không phân biệt chữ hoa và chữ thường, thế cho nên sử dụng chữ hoa hay chữ thường cũng đều như nhau.

Pascal có nhiều hàm khác nhau, để khám phá hết những hàm Pascal không phải chuyện sớm mà cần phải điều tra và nghiên cứu thật lâu, có nhiều hàm Pascal đơn giản, nhưng có có hàm phức tạp giống như các biến vậy.

Khai Báo Biến Trong Pascal

Tất cả các biến phải được khai báo trước khi sử dụng chương trình Pascal. Tất cả các khai báo biến theo sau từ var. Một khai báo chỉ định một danh sách biến, tiếp theo là dấu hai chấm (:) và kiểu biến. Cú pháp khai báo biến:

var

variable_list : type;

Trong đó type phải là kiểu biến Pascal hợp lệ, bao gồm các ký tự (character), số nguyên (interger), số thực (real), boolean hoặc bất kỳ kiểu dữ liệu do người dùng chỉ định, …. Và variable_list có thể bao gồm một hoặc nhiều tên định danh được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

Viết một bình luận