Lý thuyết: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình trang 9 SGK Tin học

1. Các thành phần cơ bản

Mỗi ngôn từ lập trình có 3 thành phần cơ bản, đó là: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

a) Bảng vần âm là tập những kí tự được dùng để viết chương trình. Không được phép dùng bất kì kí tự nào ngoài những kí tự lao lý trong bảng chữ cái.

Trong Pascal, bảng vần âm bao gồm những kí tự:

Bảng vần âm của ngôn ngữ lập trình không khác nhau nhiều.

b) Cú pháp là hộ qui tắc để viết chương trình, mà dựa vào chúng, người lập trình và chương trình dịch biết được tổng hợp nào của những kí tự trong bàng vần âm là hợp lệ. Nhờ đó, hoàn toàn hoàn toàn có thể mô tả chính xác thuật toán để máy tính thực hiện.

c) Ngữ nghĩa xác lập ý nghĩa thao tác cần phai thực hiện, ứng với tổng hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó.

Tóm lại, cú pháp cho biêt cách viết chương trình hợp lệ. Còn ngữ nghĩa xác lập ý nghĩa của những tổng hợp kí tự trong chương trình.

2. Một số khái niệm

a) Tên

– Mọi đối tượng người dùng trong chương trình đều phải dược đặt tên theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình và từng chương trình dịch cụ thể.

– Tên trong Turbo Pascal là một dãy liên tục không qua 127 kí tự bao gồm chữ số, vần âm hoặc dấu gạch dưới và mở màn bằng vần âm hoặc dấu gạch dưới.

– Nhiều ngôn ngữ lập trình (Pascal, chẳng hạn), phân biệt ba loại tên, đó là:

  • Tên dành riêng;
  • Tên chuẩn;
  • Tên do người lập trình dặt.

– Tên dành riêng: Tên được dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình không được: Sử dụng với ý nghĩa khác và chúng còn được gọi là từ khóa.

Ví dụ, một số tên dành riêng:

Trong Pascal: program, uses, const, type, var, begin, end.

Trong C++: main, include, if, while, void

– Tên chuẩn: Tên dùng với ý nghĩa nào đó, nhưng người lập trình có thể khai báo và dùng chúng với ý nghĩa và mục tiêu khác. Ý nghĩa của chúng được qui định tnong những thư viện của ngôn ngữ lập trình.

Ví dụ, tên chuẩn:

Trong Pascal: abs, sqr, sqrt, integer, longint, byte, real, extended, break

Trong C++: cin, cout, getchar

– Tên do người lập trình đặt: Tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng và chúng không được trùng với tên dành riêng.

Ví dụ: tên do người lập trình đặt: Al, baitap1, bai thi,…

b) Hằng và biến

– Hằng là các đại lượng có giá trị không biến hóa trong quy trình thực thi chương trình.

– Hằng số học là các số nguyên hay số thực (dấu phẩy tĩnh hoặc dấu phẩy động) có dấu hoặc không dấu.

Ví dụ, 2, 0, -5, +18, 1.5, 1.0E-6,…

– Hằng logic là giá trị đúng hoặc sai tương ứng với true hoặc false.

Ví dụ: hằng lôgic trong Pascal: TRUE, FALSE.

– Hằng xâu là chuỗi kí tự trong bảng chữ cái. Khi viết, chuỗi kí tự này được đặt trong dấu nháy (Pascal dùng dấu nháy đơn, còn C++ dùng dấu nháy kép).

Ví dụ, hằng xâu trong Pascal: ‘hoctottinhoc1!’, ‘ha noi’,..Trong C++: “TINHOC”, ‘“HA NOI”,…

– Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để tàng trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực thi chương trình. Các biến dùng trong chương trình đều phải khai báo.

c) Chú thích

Chúng ta có thể đặt các đoạn chú thích trong chương trình nguồn. Chúng giúp cho người đọc chương trình phân biệt ngữ nghĩa cùa chương trình đó dễ hơn. Nó không ảnh hưởng tác động đến nội dung chương trình nguồn và được chương trình dịch bỏ qua.

Trong Pascal các đoạn chú thích đặt giữa cặp dấu { và } hoặc (* và *), còn trong C++ là đặt các đoạn chú thích giừa cặp dấu /* và */

 

Viết một bình luận