ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG – Fujitsu Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG

1. Tổng quát

Giao dịch được trấn áp và trấn áp và kiểm soát và kiểm soát và kiểm soát và kiểm soát và kiểm soát và kiểm soát và điều chỉnh bởi những Điều khoản dưới đây trừ khi Bên bán đã ký một thỏa thuận hợp tác hợp tác hợp tác hợp tác riêng với Bên mua và ý định của những bên là những lao lý của thỏa thuận đó điều chỉnh việc phân phối những Sản phẩm bàn giao. Việc Bên mua ký Bản chào hàng, phát hành một đơn đặt hàng theo Bản chào hàng, gật đầu chuyển giao những Sản phẩm bàn giao, hoặc sử dụng và/hoặc tiếp cận những Sản phẩm bàn giao, tùy thuộc vào thời hạn nào đến trước, được coi là Bên Mua đồng ý chấp thuận chấp thuận chấp thuận Bản chào hàng và những Điều khoản. Tất cả những pháp luật hoặc điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo khác bị từ chối và sẽ không ràng buộc Bên bán bằng bất kể cách nào. Trừ khi được pháp luật rõ ràng trong Điều khoản này, trong trường hợp có bất kể xích míc nào giữa Điều khoản và Bản chào hàng, những Điều khoản này sẽ được áp dụng.

2. Định nghĩa

“Bên mua” có nghĩa là bên mà Bản chào hàng này đề cập đến. “Thông tin bảo mật” là bất kể thông tin nào tương quan đến những yếu tố kinh doanh, phát triển, những bí hiểm kinh doanh, bí quyết, nhân sự, những khách hàng, những nhà cung cấp, những tiêu chuẩn kỹ thuật, những bản vẽ, những mô tả sản phẩm, những thông tin về quản lý và quản lý và quản lý và vận hành và kiểm thử, thông tin  và tài liệu kỹ thuật và toàn bộ những thông tin khác được xác định rõ ràng là bảo mật hoặc từ thực trạng bật mý biểu lộ là bảo mật hoặc thông tin độc quyền. “Sản phẩm bàn giao” có nghĩa là những Hàng hóa và/hoặc những Dịch vụ. “Sự kiện Bất Khả kháng” là những trường hợp vượt ngoài tầm trấn áp của Bên bán, gồm có nhưng không số lượng số lượng số lượng giới hạn tới việc từ chối hoặc tịch thu giấy phép, tranh chấp công nghiệp, không hề có nguyên liệu, những cuộc đình công của người lao động của một bên thứ ba, hỏa hoạn, chiến tranh, thiên tai, kiểm soát của Chính phủ, lỗi của mạng viễn thông công cộng hoặc internet, tiến công tin tặc, tiến công dịch vụ, virus hoặc tấn công ứng dụng ác ý hoặc lan truyền hoặc mất nguồn điện. “Giá” có nghĩa là số tiền được Bên mua giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch thanh toán giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch theo Bàn chào hàng này (có thể đổi khác theo những Điều khoản bán hàng này).  “Hàng hóa” có nghĩa là (các) sản phẩm & hàng hóa (bao gồm ứng dụng và những chương trình) được xác định trong Bản chào hàng này sẽ được FVL phân phối (hoặc được cấp phép, trong trường hợp phần mềm và những chương trình) theo Giao dịch. “Bản chào hàng” có nghĩa là Bản chào hàng này và những phụ lục đính kèm hoặc những khuôn khổ khác được Bản chào hàng tham chiếu đến nhưng ngoại trừ bất kể lao lý hoặc điều kiện bán hoặc mua hàng được in nào khác hoặc những loại tài liệu khác. “Bên bán”  có nghĩa là Công ty TNHH Fujitsu Việt nam phát hành Bản chào hàng này. “Dịch vụ” là (các) dịch vụ được lao lý trong Bản chào hàng do Bên bán phân phối bao gồm, nhưng khôi giới hạn, sửa đổi theo nhu yếu của khách hàng, lắp đặt, hòa mạng, bảo dưỡng, tương hỗ kỹ thuật, tư vấn và đào tạo. “Điều khoản” có nghĩa là Điều khoản và Điều kiện bán hàng này. “Giao dịch” có nghĩa là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa Bên bán và Bên mua được hình thành khi Bên mua đồng ý Bản chào hàng và những Điều khoản này, tuân theo Điều 1. “Thời hạn hiệu lực” có nghĩa là quá trình hiệu lực thực thi hiện hành hiện hành hiện hành hiện hành thực thi hiện hành thực thi hiện hành thực thi hiện hành được lao lý trong Bản chào hàng, và nếu không được lao lý trong Bản chào hàng, trong vòng 07 ngày kể từ ngày của Bản chào hàng.

3. Giá

Bên mua sẽ thanh toán cho Bên bán Giá theo đồng xu tiền được lao lý tại Bản chào hàng.

4. Thời hạn hiệu lực

Bản chào hàng của Bên bán sẽ có giá trị trong Thời hạn hiệu lực.

5. Các biến hóa so với Bản chào hàng

Trước khi có sự chấp nhận của Bên bán so với Bản chào hàng, Bên bán vẫn giữ quyền thu hồi hoặc ban hành Bản chào hàng mới sửa chữa sửa chữa thay thế sửa chữa sửa chữa thay thế thay thế thay thế sửa chữa sửa chữa sửa chữa sửa chữa Bàn chào hàng đã gửi.

6. Hóa đơn và thanh toán

Bên mua sẽ thanh toán những khoản tiền được viết hóa đơn mà không có bất kể khiếu nại, đền bù, khấu trừ nào theo thời hạn thanh toán được lao lý trong Bản chào hàng. Bên mua sẽ có nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm và trách nhiệm và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm trả lãi suất vay vay cho những khoản đã được viết hóa đơn nhưng chưa được thanh toán sau ngày đến hạn theo lãi suất 0,5% (hoặc mức cao nhất được được được được cho phép theo luật định) cho mỗi tuần (hoặc số ngày của tuần) chậm thanh toán đến khi thanh toán.

7. Thuế

Giá không gồm có những loại thuế, phí, lệ phí và những khoản khác được pháp luật và những loại thuế nhà thầu so với việc chuyển giao những Sản phẩm bàn giao. Tất cả những thuế, phí và lệ phí sẽ được Bên mua thanh toán (trừ thuế đánh vào thu nhập của Bên bán).

8. Giao nhận, quyền chiếm hữu và rủi ro

Bên mua thừa nhận rằng những Giao dịch dựa trên điều kiện phải có sự hợp tác đúng hạn, thích hợp và sự phân phối thông tin đầy đủ của Bên mua. Tất cả những ngày giao hàng chỉ là dự kiến. Trong bất kể trường hợp nào, Bên bán sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Bên mua những thiệt hại hoặc mất mát do việc không giao hàng hoặc giao hàng chậm Sản phẩm bàn giao. Rủi ro so với mất mát hoặc thiệt hại so với Sản phẩm sẽ chuyển giao cho Bên mua khi bàn giao.

9. Nghiệm thu

Các Sản phẩm chuyển giao có vẻ như được nghiệm thu sát hoạch theo những hành vi sau của Bên mua tùy theo sự kiện nào đến sớm hơn: (a) Bên mua không có phản đối bằng văn bản so với Sản phẩm chuyển giao trong vòng 5 ngày kể từ ngày bàn giao; (b) tương quan đến Hàng hóa, Bên mua thực thi hành vi không thích hợp với việc Bên bán là sở hữu của Hàng hóa; hoặc (c) Bên mua đã thanh toán cho những Sản phẩm bàn giao. Trên cơ sở nghiệm thu, Bên mua có vẻ như từ bỏ toàn bộ những quyền khiếu nại chống lại Bên bán tương quan đến những Sản phẩm bàn giao.

10. Lưu kho

Nếu Bên bán không hề giao Hàng hóa vì những nguyên do thuộc trách nhiệm của Bên mua,  Bên bán sẽ, tùy theo sự lựa chọn của mình và trên cơ sở thông tin bằng văn bản tới Bên mua, có quyền để những Hàng hóa ở một vị trí lưu kho thích hợp. Bên mua sẽ thanh toán ngân sách xử lý, bảo hiểm, lưu kho và những chi phí có tương quan khác, và sẽ gánh chịu rủi ro đáng tiếc về mất mát hoặc thiệt hại so với những Hàng hóa này khi Hàng hóa được để tại kho. Không có pháp luật nào theo Điều này tác động ảnh hưởng tác động đến quyền của Bên bán xuất hóa đơn cho những Hàng hóa, Hàng hóa lưu kho sẽ được coi là đã được chuyển giao cho Bên mua.

11. Bất khả kháng

Bên bán sẽ không có trách nhiệm so với bất kể sự trì hoãn hoặc thất bại trong việc chuyển giao Sản phẩm chuyển giao khi sự trì hoãn hoặc thất bại này là do Sự kiện Bất khả kháng. Nếu xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, thời hạn chuyển giao sẽ được gia hạn cho đến khi Sự kiện Bất khả kháng chấm dứt. Bất kể có lao lý trái ngược, Bên bán sẽ có quyền, tại bất kể thời hạn nào trong và sau khi xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, hủy bỏ Giao dịch hoặc bất kể phần nào của Giao dịch mà không phát sinh trách nhiệm pháp lý.

12. Dịch vụ

Bên mua sẽ bố trí sẵn những cán bộ và nguồn lực thích hợp và cho phép quyền truy vấn ngay lập tức so với những thông tin và thiết bị khi Bên bán hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể nhu yếu một cách hài hòa và hài hòa và hài hòa và hài hòa và hợp lý để thực thi dịch vụ. Bên bán có quyền tính khoản phí bổ trợ thích hợp trong trường hợp điều chỉnh hoặc trì hoãn trong việc thực thi Thương Mại Dịch Vụ do lỗi của Bên mua. Bên bán sẽ triển khai Thương Mại Dịch Vụ với sự thận trọng và kỹ năng và kiến thức thích hợp và thực thi toàn bộ những bước thích hợp để tránh hoặc cải tổ sự sai sót khi thực Dịch vụ. Nếu Bên mua cản trở Bên bán triển khai những Dịch vụ, và không khắc phục được sự cản trở này trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên bán thông tin cho Bên mua, Bên bán có quyền chấm hết Giao dịch ngay lập tức.

13. Các Thương Mại Dịch Vụ bảo trì

Nếu những Dịch Vụ Thương Mại gồm có những dịch vụ bảo trì, những điều khoản của Phụ lục A sẽ được áp dụng.

14. Bảo mật

Mỗi bên đồng ý rằng toàn bộ những tin tức bí hiểm được một bên tiết lộ sẽ chỉ được tiết lộ cho những người nhân viên, chi nhánh, nhà tư vấn, nhà thầu, nhà thầu phụ là những người có nghĩa vụ giữ bí mật, tuyệt đối trên cơ sở cần phải biết và chỉ cho mục tiêu bảo vệ thực thi những nghĩa vụ của Giao dịch.

15. Bảo hành của nhà phân phối cho Hàng hóa

Bảo hành cho Hàng hóa được pháp luật đơn cử tại Bản chào hàng, hoặc nếu không lao lý tại Bản chào hàng, theo pháp luật của nhà xản xuất Hàng hóa. Bên bán sẽ theo quyết định của mình sửa chữa hoặc thay thế  bất kể Hàng hóa nào mà Bên mua đã thông tin cho Bên bán là không tương thích với Bảo hành của đơn vị sản xuất trong suốt tiến trình bảo hành được vận dụng và Bên bán đã xác định là hỏng hóc. Sản phẩm được thay thế sẽ được bảo hành theo thời hạn bảo hành còn lại của Hàng hóa ban đầu.

16. Giới hạn trách nhiệm

Loại trừ chết hoặc thương tật về con người gây ra bởi sự cẩu thả của Bên bán, tổng trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Bên bán cho bất kể khiếu nại nào phát sinh và tương quan đến Giao dịch (có hay không theo hợp đồng, trách nhiệm dân sự hoặc hình thức khác) được giới hạn tối đa bằng (a) Giá mà Bên mua đã thanh toán cho Hàng hóa so với Hàng hóa; (b)Giá mà Bên mua đã thanh toán cho những Dịch Vụ Thương Mại tương quan đến những Thương Mại Dịch Vụ (loại trừ những dịch vụ bảo trì); và (c) Giá dịch vụ bảo dưỡng hàng năm mà Bên mua đã thanh toán trong năm mà thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh tương quan đến những dịch vụ bảo trì. Bất kể có pháp luật trái ngược trong Điều khoản này, trong mọi trường hợp Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm cho thiệt hại trong sản xuất, thiệt hại khi dừng kinh doanh, mất mát dữ liệu, mất lợi nhuận, mất khoản tiết kiệm chi phí đã được dự tính, mất sự tin tưởng hay những thiệt hại, mất mát hoặc chi phí mang tính hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên và không trực tiếp, thậm chí Bên bán biết được năng lượng xảy ra những thiệt hại này.

17. Bảo đảm

THEO PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, BẢO ĐẢM VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG ĐIỀU KHOẢN NÀY KHÔNG BAO GỒM VÀ RÕ RÀNG THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BÊN BÁN KHÔNG THỪA NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN CHO BẤT KỲ AI KHÁC THỪA NHẬN VỀ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BÀN GIAO.

18. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Bên bán và những nhà cấp phép của Bên bán vẫn giữ tổng thể những quyền sở hữu trí tuệ trong toàn bộ những Sản phẩm bàn giao. Tuân theo Điều khoản này và những điều khoản cấp phép khác được phân phối cho Bên mua, Bên mua được trao giấy phép không chuyển nhượng ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền và không độc quyền để sử dụng Sản phẩm bàn giao, theo cách thức, cho mục đích, và trong vương quốc mà Sản phẩm chuyển giao được chuyển giao lần đầu. Nếu bất kể Hàng hóa nào được sản xuất hoặc Bên bán cung ứng cung ứng chi tiết cụ thể kỹ thuật hoặc nhu yếu đặc biệt của Bên mua, Bên mua đồng ý miễn, bảo vệ, bồi thường và giữ cho Bên bán không bị thiệt hại đối với tổng thể những hành động, khiếu nại và nhu yếu tương quan đến vi phạm thực tế hoặc vi phạm được xác nhận về quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba do sự sản xuất, bán hàng hoặc sử dụng những Hàng hóa này, mà những khiếu nại này chống lại Bên bán. Bên mua sẽ triển khai tổng thể những hướng dẫn thích hợp mà Bên bán đưa ra theo thời gian tương quan đến những quyền sở hữu trí tuệ của Bên bán và những nhà cấp phép của Bên bán.

19. Hủy bỏ tín dụng

Bất kể có pháp luật tại Điều 6, Bên bán bảo lưu quyền tại mọi thời điểm hủy tín dụng cấp cho Bên mua do sự không thực thi của Bên mua trong việc thanh toán Sản phẩm bàn giao  khi đến hạn hoặc cho bất cứ nguyên do nào khác được cho là tốt và thiết yếu cho Bên bán, và trong trường hợp này những chuyến hàng tiếp theo sẽ được thanh toán khi bàn giao.

20. Các pháp luật về xuất khẩu

Bên bán thực thi chủ trương tuân thủ khắt khe những luật và lao lý về xuất khẩu của Mỹ, Nhật, Việt nam và những vương quốc khác tương quan đến việc mua và bán những Hàng hóa. Nếu Bên bán bán lại hoặc chuyển giao quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng Hàng hóa (toàn bộ hoặc từng phần) tới một bên thứ ba hoặc xuất khẩu những Hàng hóa, Bên mua sẽ tuân thủ ngặt nghèo những luật và lao lý kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, Nhật bản, Việt nam và những quốc gia có thể vận dụng tương quan đến việc mua, bán và sử dụng những Hàng hóa. Bên mua sẽ không xuất khẩu, tái xuất, bán lại, luân chuyển hoặc chuyển giao Hàng hóa cho một bên thứ ba nếu Bên mua biết hoặc có nguyên do để tin rằng Hàng hóa sẽ được dùng tương quan đến hạt nhân, vũ khí hóa học hoặc sinh học, cho công nghệ tiên tiến tên lửa hoặc cho ứng dụng quân sự hoặc cho nguyên do khác có thể tạo ra sự vi phạm những luật, quy định hoặc quy tắc tương quan đến xuất khẩu hoặc sự vi phạm giấy phép tương quan đến xuất khẩu hoặc nhu yếu về giấy phép. Bên mua miễn, bảo vệ, bồi thường và giữ cho Bên bán không bị thiệt hại về những hành động, khiếu nại và nhu yếu chống lại Bên bán tương quan đến việc Bên mua vi phạm Điều khoản này và/hoặc bất kể hành vi hoặc sự chểnh mảng mà Bên mua phải có trách nhiệm.

21. Kiểm toán

Trong thời hạn 07 năm hoặc dài hơn theo nhu yếu của luật, Bên mua phải lưu giữ toàn bộ những hồ sơ về mỗi Giao dịch và tuân thủ theo Điều 20 và 22. Theo nhu yếu của Bên bán, Bên mua phải phân phối cho Bên bán và những nhà kiểm toán, thanh tra, những đại lý và những đại diện thay mặt nội bộ hoặc thuê ngoài của Bên bán quyền vào cơ sở của Bên mua tại những thời điểm thích hợp và với thông tin hợp lý để kiểm tra những hồ sơ này mà không phát sinh thêm chi phí cho Bên bán.

22. Tuân thủ Pháp luật và Trách nhiệm Xã hội của Công ty

Bên mua, tại bất kể thời điểm nào và trong suốt thời hạn Giao dịch, tuân thủ (a) tổng thể những luật áp dụng, quy định, những tiêu chuẩn nước thường trực và những chủ trương của chính phủ, những hướng dẫn, những tiêu chuẩn thực hành, và (b) tổng thể những hướng dẫn, những chính sách, và những tiêu chuẩn thực hành, được quy định bởi Bên bán, gồm có nhưng không giới hạn những quy định tìm thấy tại http://https://cuagachcamau.com/global/about/philosophy/. Bên mua sẽ không nhu yếu đưa cho bất kể nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Bên bán bất kể khoản tiền thưởng, đền bù, quà tặng, trả công hoặc quyền lợi cho những mục tiêu ảnh hưởng đến người liên quan đến Giao dịch. Bên mua sẽ bảo vệ rằng tất cả những nhân viên cấp dưới cấp dưới cấp dưới cấp dưới cấp dưới của Bên mua sẽ không chấp nhận những khoản tiền thưởng mà ảnh hưởng đến tính công bằng hoặc tạo ra sự xung đột về lợi ích hoặc hình thành việc hối lộ hoặc hành vi không đúng, liên quan đến Giao dịch. Bên mua tại bất kể thời điểm bài tuân thủ những luật được vận dụng liên quan đến chống hối lộ gồm có nhưng không giới hạn những chủ trương của Công ước OECD chống tham nhũng, Bộ luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài của Mỹ, Bộ luật Hối lộ của Anh và Bộ luật Ngăn ngừa Tham nhũng của Nước Singapore (“Các Luật chống Hối lộ được Áp dụng”). Bên mua sẽ không tham gia bất kể hoạt động, thực hành thực tế thực tế hoặc thực thi nào cấu thành tội phạm theo Các Luật Chống Hối Lộ được Áp dụng. Bên mua có trách nhiệm duy trì trong suốt thời hạn của Giao dịch các chính sách và thủ tục riêng của bản thân để đảm bảo sự tuân thủ Các Luật chống Hối lộ được Áp dụng và sẽ thi hành  chúng  khi thích hợp. Bên mua phải có trách nhiệm (i) không sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động không tự nguyện dưới mọi hình thức; (ii) đối xử với tất cả các nhân viên của mình bằng nhân phẩm và sự tôn trọng; (iii) không phân biệt đối xử phạm pháp khi tuyển dụng và triển khai thuê nhân viên; (iv) phân phối cho nhân viên của mình một nơi thao tác bảo đảm an toàn và lành mạnh; (v) không tha thứ hoặc được tham gia vào bất kể hình thức tham nhũng hoặc hối lộ nào; và (vi) tuân thủ theo các quy định và tiêu chuẩn thiên nhiên và môi trường tự nhiên tự nhiên tự nhiên được áp dụng.

23. Toàn bộ Thỏa thuận

Bản chào hàng và các Điều khoản cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên đối với các vấn đề của Giao dịch và thay thế tất cả các thảo luận, trao đổi, đàm phán, thu xếp, hiểu biết và thỏa thuận trước đây giữa các bên. Mỗi bên thừa nhận rằng khi tham gia vào Giao dịch, bên đó không dựa vào trình bày, bảo vệ hoặc cam kết khác bằng miệng hoặc văn bản mà không được quy định trong Bản chào hàng hoặc các Điều khoản. Bên mua đồng ý rằng chỉ các khiếu nại liên quan đến trình diễn và bảo vệ của Bên bán được quy định trong Điều khoản này sẽ là việc vi phạm hợp đồng, và khước từ tất cả các quyền và giải pháp có thể thích hợp liên quan trừ khi không có quy định nào tại Điều này giới hạn hoặc không gồm có trách nhiệm do gian lận.

24. Chấm dứt và Hủy bỏ

Bên mua sẽ không hủy bỏ hoặc đơn phương chấm hết Giao dịch mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên bán. Một trong hai bên có thể chấm hết Giao dịch bằng văn bản thông báo cho bên kia nếu bên kia (a) trở nên mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, nộp hồ sơ để tái tổ chức triển khai theo luật phá sản hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ; hoặc (b) không khắc phục được một sự vi phạm nghiêm trọng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên chấm hết thông báo bằng văn bản. Khi kết thúc Giao dịch vì bất kể lý do nào, Bên mua sẽ trả cho Bên bán Giá của phần Sản phẩm chuyển giao đã được giao/thực hiện. Ngoài ra, Bên mua có nghĩa vụ bồi hoàn cho Bên bán tất cả các chi phí (bao gồm cả phí hủy, nếu đã được nêu tại Bản chào hàng), thiệt hại và/hoặc các nhu yếu bồi thường liên quan đến hoặc phát sinh từ việc chấm hết Giao dịch.

25. Nhà thầu phụ

Bên bán có thể sử dụng các nhà thầu phụ để bàn giao/thực hiện các Sản phẩm bàn giao.

26. Luật điều chỉnh và Trọng tài

Bản chào hàng và Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo Luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Giao dịch này, gồm có bất kể nghi vấn nào liên quan của sự tồn tại, tính hợp lệ hoặc chấm dứt, sẽ được gửi đến và giải quyết chung thẩm tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Nước Ta (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hà nội theo quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm. Phán quyết của Trọng tài sẽ là là cuối cùng và ràng buộc các Bên.

27. Điều khoản chung

Tính Hợp pháp. Nếu bất kể Điều nào của Điều khoản này bị tòa án hoặc cơ quan xét xử có thẩm quyền tuyên bố không có giá trị, không hợp pháp hoặc không hề thực hiện, thì Điều này sẽ, theo khoanh vùng phạm vi được yêu cầu, có vẻ như không tạo thành một phần thỏa thuận giữa các bên, và giá trị và hiệu lực của các Điều khác sẽ không bị ảnh hưởng. Sửa đổi và Điều chỉnh. Không sửa đổi hoặc điều chỉnh nào đối với Bản chào hàng hoặc Điều khoản ràng buộc trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp pháp của mỗi bên. Nhân viên của Bên bán không được phép tham gia vào thoả thuận cam kết bằng miệng hoặc để đảm bảo bằng miệng vượt quá nội dung của hợp đồng bằng văn bản. Người bán có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao tất cả hoặc một phần quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Giao dịch khi phân phối cho Người mua thông báo trước bằng văn bản. Từ bỏ. Việc Bên bán không triển khai và chậm trễ trong việc thực thi bất kể quyền nào theo Bản chào hàng này hoặc theo Điều khoản sẽ không được coi như một sự khước từ; hoặc việc không triển khai bất kể một phần hoặc bất kể quyền nào cản trở việc triển khai bất kể quyền nào khác. Các giải pháp khắc phục trong Điều khoản này là tích luỹ và không loại trừ các biện pháp khắc phục theo quy định của luật pháp. Vẫn còn hiệu lực. Bất kể có quy định trái ngược theo Điều khoản này, việc hết hạn hoặc chấm hết bất kỳ Đơn đặt hàng nào sẽ không ảnh hưởng hoặc gây phương hại đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này mà được thể hiện minh thị hoặc có hàm ý là liên tục có hiệu lực sau khi hết hạn hoặc chấm dứt.

PHỤ LỤC A

A. Các Dịch Vụ Thương Mại Bảo trì

Dịch vụ Bảo trì bao gồm: (a) kiểm tra, thử nghiệm và chẩn đoán (tại chỗ hoặc từ xa) lỗi bất kỳ của mẫu sản phẩm mà Bên mua đã thông báo (không gồm có vật liệu/ các linh phụ kiện tiêu tốn như băng mực, trống, giấy, đầu máy in, bánh răng in, trục lăn, chuột và các công cụ ghi âm từ tính, pin, v.v…); (b) việc sửa chữa, thay thế các bộ phận, làm vệ sinh, bôi trơn hoặc điều chỉnh khi thiết yếu do FVL triển khai nhằm mục tiêu xử lý lỗi Sản phẩm; và/hoặc (c) khi Hàng hóa gồm có phần mềm, việc cung ứng dịch vụ tương hỗ sửa chữa, qua điện thoại cảm ứng và email khi Bên bán cho là cần thiết, giúp cho Phần mềm hầu về cơ bản tương thích với các thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật vận hành, tuy nhiên dịch vụ này không gồm có việc phân phối phiên bản mới, phiên bản nâng cấp, dịch vụ tăng cấp và biến hóa tính năng đối với Hàng hóa.

B. Điều kiện của Thương Mại Dịch Vụ Bảo trì

Dịch vụ bảo dưỡng sẽ được phân phối theo yêu cầu của Bên mua trong khoảng thời gian từ 8h sáng đến 5h chiều, từ Thứ hai đến Thứ sáu (trừ ngày lễ), trừ khi được quy định khác trong Bản chào hàng. Bên bán sẽ cố gắng hợp lý để cung ứng yêu cầu về dịch vụ bảo trì. Dịch Vụ Thương Mại bảo dưỡng triển khai ngoài thời gian nêu trên sẽ được tính phí theo mức quy định hiện hành của Bên bán.

C. Các Thương Mại Dịch Vụ loại trừ

Các dịch vụ bảo dưỡng không bao gồm: (a) sơn hoặc làm lại bề mặt Hàng hóa; (b) xác định lại hoặc luân chuyển Hàng hóa; (c) việc làm điện bên ngoài Hàng hóa; (d) phân phối các thiết bị để sử dụng gắn liền với Hàng hóa gồm có cung cấp các thiết bị ngoại vi và vật tư tiêu hao, băng để sửa chữa/thay thế, băng mực in, đầu in và trống in; và (e) bất kỳ sự cải tiến, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ hay đính kèm Hàng hóa; (f) các vật tư tiêu tốn như pin hoặc chất phủ bảo vệ được phong cách thiết kế giảm giá trị theo thời gian, trừ khi sự cố đã xảy ra do khuyết tật vật tư hoặc tay nghề; và (g) sửa chữa lỗi bất kỳ của Hàng hóa gây ra do: (i) Bên mua không duy trì được môi trường phù hợp theo đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, ví dụ điển hình như không duy trì được nguồn điện, điều hòa không khí hay sự kiểm soát độ ẩm; (ii) Bên mua không chú ý, hoặc vận hành sai, hoặc không hề vận hành được Hàng hóa theo đúng hướng dẫn của đơn vị sản xuất hoặc cho các mục đích đã đồng ý; (iii) nhờ một bên thứ ba điều chỉnh, cải tiến, trộn lẫn hoặc bảo dưỡng Hàng hóa, mà không được ủy quyền của Bên bán; (iv) thiết lập lại, xác định lại và/hoặc gỡ bỏ Hàng hóa trừ phi do chính Bên bán thực hiện; (v) những thiết bị hoặc phần mềm bị lỗi/hoặc không được phép nhưng lại đưa vào sử dụng kèm với Hàng hóa; (vi) bất kỳ thiệt hại do tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, cháy, tiếp xúc chất lỏng, trận động đất, sét, lửa, gió, vận chuyển, phá hoại, trộm cắp hoặc các nguyên nhân bên ngoài khác; (vii) khắc phục hoặc thiết lập lại các tài liệu hay chương trình bị mất hoặc hỏng do sự cố hoặc lỗi của Hàng hóa mà không hề có sẵn tài liệu sao lưu thích hợp; (viii)quản trị mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống hoăc quản trị cơ sở tài liệu trên hệ thống; (ix) cải thiện chức năng và yêu cầu biến hóa đối với hệ thống hiện thời; (x) các gói quản trị cơ sở tài liệu (backend) của bên thứ ba không phải do Bên bán setup hoặc cung cấp; (xi) những thay đổi hoặc sửa đổi về thông số kỹ thuật; (xii) bảo dưỡng các thiết bị ngoại vi, linh phụ kiện bổ sung, thiết bị, thiết bị đi kèm hoặc các thiết bị khác không phải do Bên bán cung cấp và/hoặc không tạo thành một bộ phận của Hàng hóa; (xiii) những việc làm điện hoặc môi trường khác bên ngoài Hàng hóa; (xiv) Bên mua từ chối chấp nhận phiên bản mới hoặc phiên bản cập nhật của Hàng hóa; và (xv) thiệt hại thẩm mỹ, gồm có nhưng không giới hạn các vết trầy xước và vết nứt. Ngoài ra, Bên bán có quyền áp phí bổ trợ nếu dịch vụ bảo dưỡng được cung cấp trong tình huống một công nhân bất kỳ có năng lực và tay nghề thích hợp đánh giá yêu cầu của Bên mua là không cần thiết.

D. Nghĩa vụ của Bên mua

Bên mua cam kết hợp tác với Bên bán bằng cách: (a) cấp cho Bên bán quyền truy vấn vào Hàng hóa và bất kỳ sự trợ giúp nào (bao gồm cung cấp nhân lực của Bên mua đã quen với Hàng hóa) khi Bên bán yêu cầu hợp lý tại từng thời điểm; (b) sẵn sàng chuẩn bị chuẩn bị sẵn các thiết bị và phương tiện đi lại mà Bên bán có thể yêu cầu, gồm có nhưng không giới hạn khoảng trống tàng trữ thích hợp, thiết bị văn phòng, ổ cắm điện, và các thiết bị viễn thông; (c) chuẩn bị sẵn sàng Hàng hóa và cung cấp tất cả các tài liệu và các thông tin khác theo yêu cầu của Bên bán; (d) không cho phép bất kỳ nhân viên nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của Bên bán được cải tiến, điều chỉnh hay sửa chữa Hàng hóa; (e) duy trì và vận hành Hàng hóa một cách chính xác và thận trọng theo đúng hướng dẫn vận hành, và bảo vệ chỉ những nhân viên có năng lực và được huấn luyện và đào tạo mới được phép vận hành Hàng hóa; (f) không đưa vào sử dụng cùng Hàng hóa bất kỳ thiết bị phụ kiện hoặc sản phẩm bổ trợ nào ngoài những hàng hóa do FVL cung cấp hoặc chấp nhận cho sử dụng bằng văn bản; (g) thông báo cho Bên bán bằng văn bản về bất kỳ sự di chuyển/định vị lại của Hàng hóa; (h) bảo đảm duy trì các điều kiện môi trường thích hợp cho Hàng hóa, và các điều kiện tốt cho nơi đặt Hàng hóa, dây cáp và các phụ kiện gắn với Hàng hóa và nguồn điện cung cấp cho Hàng hóa; (i) bảo đảm rằng bề măt bên ngoài Hàng hóa được giữ sạch và luôn trong điều kiện tốt, và tiến hành những đợt bảo dưỡng nhỏ theo yêu cầu của Bên bán; và (j) lưu giữ những bản sao lưu của các chương trình, cơ sở dữ liệu và bản ghi trên máy tính của Bên mua, theo đúng tiêu chuẩn máy tính tốt nhất và Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát nào đối với các chương trình, dữ liệu và tệp tin của Bên mua.

E. Thay thế các Linh kiện

Bên bán có quyền cung cấp linh kiện thay thế mới hoặc đã được sửa chữa lại trong quá trình thực hiện các trách nhiệm theo Giao dịch này. Để tránh nghi ngờ, trừ khi được thỏa thuận khác giữa các bên, tất cả những linh kiện được thay thế đó sẽ trở thành tài sản của Bên bán.

F. Thay đổi về Kỹ thật/An toàn và các Bản vá Phần mềm

Nếu Bên mua chấp thuận, Bên bán sẽ cài đặt những thay đổi về an toàn/kỹ thuật và các bản vá phần mềm đối với Hàng hóa khi Bên bán cho là cần thiết, và Bên mua sẽ là người chi trả cho các khoản phí bổ sung này.

G. Khắc phục

Nếu Bên bán vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Phụ lục A, Bên bán sẽ theo lựa chọn của mình (a) thay thế Hàng hóa bị lỗi hoặc bất kỳ phần nào của Hàng hóa; (b) thực hiện lại các dịch vụ bảo trì; hoặc (c) hoàn lại phần Giá chưa sử dụng mà Bên mua đã trả cho các dịch vụ bảo dưỡng trong năm mà thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh.

H. Thời hạn Bảo trì

Các dịch vụ bảo dưỡng được cung cấp trong khoảng thời gian nêu trong Bảng Chào hàng. Việc gia hạn hoặc gia hạn dịch vụ bảo dưỡng phải được sự thoả thuận giữa các bên. Nếu một Hàng hóa đạt hoặc đã kết thúc vòng đời hoặc kết thúc vòng đời hỗ trợ trong Thời hạn Bảo trì, Bên bán và Bên mua sẽ đàm phán một cách trung thực để Bên bán tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho việc tiếp tục các dịch vụ bảo trì. Bất kể có quy định trái ngược với điều này, Bên mua sẽ không được hoàn trả nếu Thương Mại Dịch Vụ Bảo trì bị hủy bỏ hoặc chấm hết theo sự tùy ý của Bên mua hoặc nếu Bên bán chấm hết Giao dịch vì lý do được quy trách nhiệm cho Bên mua.

Viết một bình luận