LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

     * LỊCH SỬ TÊN GỌI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

 

     Mỗi chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm đặt lên số 1 khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi. 

 

 

     1.Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

 

 

Tháng 5/1935, Mặt trận Nhân dân Pháp được kiến thiết kiến thiết kiến thiết thiết kế kiến thiết xây dựng và sau đó giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/1936. Chính phủ phái tả lên cầm quyền ở Pháp. Căn cứ diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, tháng 7/1936, Hội nghị T.Ư Đảng đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai triển khai và đấu tranh cách mạng trong thời kỳ mới.

 

 

Nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta lúc này là tập trung chuyên sâu mũi nhọn đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi những quyền tự do, dân chủ, cải tổ đời sống. Vì vậy, Đảng chủ trương lập Mặt trận Nhân dân Phản đế sau đổi thành mặt trận Thống nhất Dân chủ. Hội nghị BCH T.Ư Đảng họp tháng 7/1936 đã ra những quyết định hành động hành động hành động quan trọng nhằm tăng cường sự chỉ huy của Đảng so với công tác làm việc làm việc làm việc hoạt động giải trí giải trí TN. Theo đó, trong thời kỳ cách mạng từ giữa năm 1936 đến mùa thu năm 1939, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương mang tên Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương phù hợp với trách nhiệm chính trị qua những nghị quyết của Đảng như trên đã nêu. Đoàn Thanh niên Dân chủ hoạt động công khai, có cơ quan báo chí truyền thông riêng, đó là những tờ “Bạn dân”, “Thế giới”, “Mới” phát hành ở cả ba miền đất nước. Đoàn đã xây dựng đội ngũ của mình gồm hàng vạn đoàn viên, đấu tranh kiên cường dưới ngọn cờ của Đảng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (1931 – 1935).

 

 

Ngoài việc phát hành báo, tổ chức Đoàn còn lập những Hội đọc sách, Hội văn nghệ, Hội thể thao, đặc biệt là hình thành những nhóm nghiên cứu và điều tra chủ nghĩa Mác. Nhiều tác phẩm chính trị, văn học của C.Mác. F.Angghen, V.I.Lênin, Goocki… như: “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, “Tư bản”, “Nhà nước là gì?”, “Người mẹ”… cũng như những cuốn sách do những chiến sĩ cộng sản Nước Ta viết như: “Vấn đề dân cầy” của Qua Ninh và Vân Đình, “Mác xít phổ thông” của Hải Triều và Thơ Tố Hữu được phần đông đoàn viên, người trẻ tuổi hân hoan đón đọc.

 

 

Được sự chăm sóc của những Xứ ủy Đảng, trào lưu TN và tổ chức Đoàn được củng cố, tăng trưởng sâu rộng, có hệ thống từ cơ sở lên đến tỉnh, thành và xứ.

 

 

Tuy nhiên, đến tháng 9/1939, đại chiến thế giới lần thứ 2 bùng nổ. Thực dân Pháp thẳng tay thi hành chủ trương đàn áp, khủng bố phong trào đấu tranh của những những những tầng lớp nhân dân và TN ta. Tổ chức Đoàn phải trở lại hoạt động bí mật.

 

 

     2. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

 

 

Tháng 11/1939, T.Ư Đảng họp Hội nghị lần thứ 6 tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định). NQ Hội nghị nhấn mạnh vấn đề giải phóng dân tộc bản địa bản địa bản địa bản địa bản địa bản địa là trách nhiệm số 1 của CMGP dân tộc, là trách nhiệm hàng đầu của CM Đông Dương. Hội nghị chủ trương lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương nhằm đoàn kết thoáng đãng những tầng lớp nhân dân, những giai cấp và dân tộc ở Đông Dương để đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai của chúng.

 

 

Theo chủ trương của Đảng, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương mang tên mới là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của những tổ chức TNCS và TNDC trước đây. Đoàn đã xây dựng được cơ sở ở nông thôn, trong nhà máy và những trường học. Trong tình hình mới, tổ chức Đoàn hoạt động bí hiểm và được tổ chức chặt chẽ. Những ĐVTN Dân chủ được thử thách, lựa chọn và chuyển thành ĐVTN Phản đế, các hội viên TN trong các tổ chức TN phổ thông được giao những công tác thích hợp để thử thách bồi dưỡng.

 

 

Tháng 9/1940, Phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Từ đây nhân dân Nước Ta một cổ hai tròng, bị hai quân địch là phát xít Nhật và thực dân Pháp cùng thống trị. Nhưng nhân dân Nước Ta và thế hệ người trẻ tuổi nước ta thời kỳ này không chịu khuất phục: Tháng 9/1940, khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra; tháng 11/1940, khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ với sự xuất hiện lần tiên phong lá Cờ đỏ Sao Vàng; tháng 1/1941, nổ ra cuộc binh biến ở đồn Chợ Rạng và đồn Đô Lương.

 

 

Các tổ chức Đoàn TN Dân chủ sau đó là Đoàn Thanh niên Phản đế đã hoạt động người trẻ tuổi đi đầu trong các cuộc đấu tranh và khởi nghĩa vũ trang từng phần, báo hiệu một thời kỳ mới: chuẩn bị sẵn sàng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền sở tại về tay nhân dân.

 

 

     3. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

 

 

Tháng 11/1940, Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 7 họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) trong đó có phần nói về: “Vấn đề tổ chức các đoàn thể quần chúng”. Nghị quyết hội nghị ghi: “Vì chủ trương của Đảng ta hiện tại là chủ trương cứu quốc cho nên mục tiêu các hội quần chúng cũng xoay về việc cứu quốc là cốt yếu…… Nước Ta người trẻ tuổi Cứu quốc từ nay là đoàn thể của tất thảy người trẻ tuổi từ 18 đến 22 tuổi muốn tranh đấu đánh Pháp, đuổi Nhật”.

 

 

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc bí hiểm về nước để cùng Ban chấp hành TW Đảng trực tiếp chỉ huy phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là sự kiện rất là quan trọng trong tiến trình tăng trưởng của cách mạng nước ta…

 

 

Tháng 5/1941, Hội nghị lần thứ 8 của TƯ Đảng họp tại Pắc Bó (Cao Bằng) do Nguyễn ái Quốc, đại diện thay mặt của Quốc tế cộng sản triệu tập và chủ trì. Hội nghị đã nêu một quyết tâm sắt đá: “Trong lúc này, nếu không xử lý được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể vương quốc dân tộc còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

 

 

Để tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân đứng lên đánh đuổi phát xít Pháp – Nhật, Hội nghị quyết định xây dựng Nước Ta Độc lập đồng minh (Gọi tắt là Việt Minh) và các Hội cứu quốc, trong đó có: Đoàn Thanh niên Cứu quốc – Nước Ta – một tổ chức của những người trẻ tuổi yêu nước tiếp nối sự nghiệp của các tổ chức người trẻ tuổi do Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn ái Quốc sáng lập và chỉ huy trước đó.

 

 

Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 8 có ý nghĩa lịch sử to lớn. Hội nghị đã triển khai xong việc chuyển hướng chỉ huy kế hoạch trong thời kỳ mới. Hội nghị đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Đoàn TN Cứu quốc trong cao trào đấu tranh của giải phóng dân tộc. Trong suốt chặng đường dài từ 1941 – 1956, Đoàn TNCQ Nước Ta đã đóng góp to lớn, kể cả quyết tử xương máu, cùng dân tộc vùng dậy trong Cách mạng Tháng Tám, lập nên Nhà nước Dân chủ, cộng hòa – Nhà nước Dân chủ nhân dân tiên phong ở Đông Nam á. Tháng 2/1950, Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc Nước Ta được triệu tập tại địa thế căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Đây là Đại hội đại biểu toàn nước đầu tiên của Đoàn, gồm trên 400 đại biểu của ba miền đất nước. Sau đó, Đoàn đã hoạt động đoàn viên, TN đi tiếp chặng đường hơn 9 năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh góp phần xứng danh làm ra một Điện Biên chấn động địa cầu, giải phóng trọn vẹn miền Bắc (7/1954), bắt tay xây dựng hậu phương lớn XHCN ở miền Bắc, chi viện cho cách mạng giải phóng miền Nam.

 

 

     4 – Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

 

 

Tháng 7/1954, hòa bình đợc lập lại trên miền Bắc, căn cứ vào tình hình và trách nhiệm mới, Bộ Chính trị T.Ư Đảng trong phiên họp tháng 9/1954 đã chủ trơng đổi tên Đoàn TNCQ Nước Ta thành Đoàn TNLĐ Nước Ta và xây dựng Đoàn TNLĐ Nước Ta thành một tổ chức thực sự có công dụng là lực lợng dự trữ và cánh tay của Đảng.

 

 

Quyết nghị có đoạn viết: “Đảng ta là Đảng Lao động Việt Nam. Việc Đoàn TNCQ Nước Ta đổi tên thành Đoàn TNLĐ Nước Ta sẽ làm cho người trẻ tuổi thêm phấn khởi, thêm gắn bó với Đảng và do đó càng quyết tâm phấn đấu đến cùng dới ngọn cờ của Đảng”.

 

 

Trong “Quyết nghị về đổi tên Đoàn TNCQ Nước Ta thành Đoàn TNLĐ Nước Ta và kế hoạch xây dựng Đoàn TNLĐ Việt Nam” (Ban Bí th T.Ư – ngày 19/10/1955) đã nêu rõ tính chất, nhiệm vụ, vấn đề tổ chức và kế hoạch xây dựng Đoàn TNLĐ Việt Nam.

 

 

Về đặc thù của Đoàn TNLĐ Việt Nam, Quyết nghị nêu: “Đoàn TNLĐ Nước Ta là một tổ chức quần chúng tiên tiến và tăng trưởng và phát triển của TN Việt Nam, chịu sự chỉ huy trực tiếp của Đảng. Đoàn TNLĐ Nước Ta là trờng học của chủ nghĩa Mác-Lênin của thanh niên, là nơi bồi dỡng lực lợng dự trữ của Đảng, là cánh tay triển khai mọi chủ trương của Đảng”. Quyết nghị của Đảng đã vạch rõ trách nhiệm của Đoàn trong thời kỳ mới và đề ra kế hoạch xây dựng Đoàn là:

 

1. Đảm bảo tính chất tiên tiến của Đoàn… Không kết nạp ồ ạt và tập thể. Nơi nào chưa có đủ điều kiện đổi tên Đoàn thì chưa đổi.

 

 

2. Làm cho ĐVTN có một nhận thức đúng đắn về Đoàn TNLĐ Việt Nam. Việc kết nạp đoàn viên hoặc đổi tên Đoàn phải trên cơ sở tự nguyện, tự giác của TN.

 

 

3. Kết hợp ngặt nghèo với việc triển khai những trách nhiệm công tác chính trớc mắt do Đảng đề ra… Việc xây dựng Đoàn TNLĐ Nước Ta cần làm một cách có lãnh đạo và có kế hoạch cụ thể cho từng vùng…”.

 

 

Quyết nghị nêu kết luận: “Việc đổi tên Đoàn TNCQ Nước Ta thành Đoàn TNLĐ Nước Ta là một việc rất quan trọng có ảnh hởng đến việc xây dựng một phong trào người trẻ tuổi lớn mạnh trong toàn quốc, đến việc phát triển cơ sở Đảng trong quần chúng lao động và việc hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng hiện nay. Các cấp ủy Đảng cần nắm vững đờng lối vận động thanh niên của Đảng, trực tiếp lãnh đạo triển khai nghị quyết này”.

 

 

     5 – Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

 

 

Ngày 2-9-1969, quản trị Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập rèn luyện Đoàn ta qua đời. Toàn thể cán bộ, ĐVTN và đội viên thiếu niên, nhi đồng nước ta vĩnh biệt Người với nỗi xót thương vô hạn. Bác Hồ và Đảng đã coi sự trưởng thành của lớp thanh niên nước ta là một trong những thành quả vĩ đại của cách mạng, có quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lúc bấy giờ và mai sau. 

 

 

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, cung ứng nguyện vọng của thế hệ trẻ và theo đề nghị của Đoàn TNLĐ Việt Nam, nhân ngày kỉ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/1970), BCH T.Ư Đảng đã ra Nghị quyết cho Đoàn Thanh niên và đội thiếu niên, Đội Nhi đồng được mang tên Bác.

 

 

Nghị quyết nêu rõ: “… Thể theo nguyện vọng của thế hệ trẻ nước ta và đề nghị của Đoàn TNLĐ Việt Nam”. BCH T.Ư Đảng Lao động Nước Ta Quyết định:

 

 

– Đoàn TNLĐ Nước Ta nay là Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh

 

 

– Đội TNTP Việt Nam nay là Đội TNTP Hồ Chí Minh

 

 

– Đội Nhi đồng Việt Nam nay là Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh

 

 

Tổ chức Đoàn và tổ chức đội được mang tên Bác là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc và nhân dân. Đoàn ta được mang tên Bác Hồ càng làm rõ mục đích và tính chất của Đoàn là đội tiên phong chiến đấu của TN, đi đầu phấn đấu cho lý tưởng cách mạng cao cả của Đảng và Bác Hồ là độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 

 

     6. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 

 

Tháng 4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

 

 

Ngày 26/3/1976, Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Đoàn đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tại Lễ kỷ niệm này, tổ chức Đoàn trong cả nước đã thống nhất mang tên chung là Đoàn Thanh Niên Lao động Hồ Chí Minh.

 

 

Đại hội lần thứ IV của Đảng họp từ ngày 14 đến 20/12/1976 tại Thủ đô TP. Hà Nội đã quyết định đổi tên đảng Lao động Việt Nam (2-1951) thành Đảng Cộng Sản Việt Nam và thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Đại hội Đảng lần thứ IV đã quyết định đổi tên Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh (1970) thành: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

 

Đại hội Đảng chỉ rõ nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên trong quy trình tiến độ mới là: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải được xây dựng và củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng danh là trường học CSCN của lớp người trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng”.

 

 

Được mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vinh dự và tự hào lớn của toàn thể cán bộ đoàn viên nước ta.

Viết một bình luận