Hướng dẫn sử dụng – SeANet 2.0

Trên menu Quý khách
chọn Tiện ích>Mẫu giao dịch

Quý khách chọn
Trong SeAbank>Thêm mới

Trên màn hình hiển thị hiển thị thêm
mới mẫu thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch điền những thông tin:

1.     
Mẫu
giao dịch

–         
Tên
mẫu giao dịch:
điền tên
mẫu giao dịch

2.     

Thông
tin thông tin thông tin thông tin tài khoản nhận

ü  Tự
nhập tay

–         
Số
tài khoản:
nhập số tài khoản

–         
Tên
chủ tài khoản:
nhập tên
chủ tài khoản

ü  Hoặc
chọn từ list tin cậy: mạng lưới hệ thống sẽ
tự động hóa hóa lấy thông tin số tài khoản và tên
chủ tài khoản

3.     
Thông
tin giao dịch

–         
Số
tiền (VND):
Nhập số tiền cho
mẫu

–         
Nội
dung:
nhập nội dung cho mẫu

ð Nhấn
nút để
tạo mẫu giao dịch

 

 

Trên menu Quý khách
chọn Tiện ích>Mẫu giao dịch

Quý khách chọn
Ngoài SeAbank>Thêm mới

Trên màn hình thêm
mới mẫu giao dịch điền các thông tin:

1.     
Mẫu
giao dịch

–         
Tên
mẫu giao dịch:
điền tên
mẫu giao dịch

2.     
Thông
tin tài khoản nhận

ü  Tự
nhập tay

–         
Số
tài khoản:
nhập số tài khoản

–         
Tên
chủ tài khoản:
nhập tên
chủ tài khoản

–         
Ngân
hàng:
lựa chọn từ list ngân hàng

–         
Tỉnh/Thành
phố:
lựa chọn từ danh sách

–         
Chi
nhánh/PGD:
lựa chọn từ danh sách

ü  Hoặc
chọn từ list tin cậy: hệ thống sẽ
tự động lấy thông tin số tài khoản và tên
chủ tài khoản, ngân hàng, tỉnh/thành phố, chi
nhánh/PGD

3.     
Thông
tin giao dịch

–         
Số
tiền (VND):
Nhập số tiền cho
mẫu

–         
Nội
dung:
nhập nội dung cho mẫu

=> Nhấn
nút để
tạo mẫu giao dịch

Trên menu Quý khách
chọn Tiện ích>Mẫu giao dịch

Quý khách chọn
Ngoài SeAbank qua số thẻ>Thêm mới

Trên màn hình thêm
mới mẫu giao dịch điền các thông tin:

1.     
Mẫu
giao dịch

–         
Tên
mẫu giao dịch:
điền tên
mẫu giao dịch

2.     
Thông
tin tài khoản nhận

ü  Tự
nhập tay

–         
Số
thẻ:
nhập số thẻ cho
mẫu

–         
Tên
chủ thẻ:
nhập tên chủ thẻ

ü  Hoặc
chọn từ list tin cậy: hệ thống sẽ
tự động lấy thông tin số thẻ và tên
chủ thẻ

3.     
Thông
tin giao dịch

–         
Số
tiền (VND):
Nhập số tiền cho
mẫu

–         
Nội
dung:
nhập nội dung cho mẫu

=> Nhấn
nút để
tạo mẫu giao dịch

 

Trên menu Quý khách
chọn Tiện ích>Mẫu giao dịch

Quý khách chọn
Hóa đơn>Thêm mới

Trên màn hình thêm
mới mẫu giao dịch điền các thông tin:

1.     
Mẫu
giao dịch

–         
Tên
mẫu giao dịch:
điền tên
mẫu giao dịch

2.     
Thông
tin tài khoản nhận

ü  Tự
nhập tay

–         
Dịch
vụ:
lựa chọn từ danh sách

–         
Nhà
cung cấp:
lựa chọn từ danh sách

–         
Số
hóa đơn:
nhập số hóa

ü  Hoặc
chọn từ list tin cậy: hệ thống sẽ
tự động lấy thông tin dịch vụ, nhà cung
cấp, số hóa đơn

3.     
Thông
tin giao dịch

–         
Nội
dung:
nhập nội dung cho mẫu

=> Nhấn
nút để
tạo mẫu giao dịch

 

Trên menu Quý khách
chọn Tiện ích>Mẫu giao dịch

Quý khách chọn Nạp
thẻ>Thêm mới

Trên màn hình thêm
mới mẫu giao dịch điền các thông tin:

1.     
Mẫu
giao dịch

–         
Tên
mẫu giao dịch:
điền tên
mẫu giao dịch

2.     
Thông
tin tài khoản nhận

ü  Tự
nhập tay

–         
Dịch
vụ:
lựa chọn từ danh sách

–         
Số
điện thoại:
nhập số
điện thoại cảm ứng thông minh

–         
Tên
người nhận:
nhập tên
người nhận

ü  Hoặc
chọn từ list tin cậy: hệ thống sẽ
tự động lấy thông tin dịch vụ, số
điện thoại, tên người nhận

3.     
Thông
tin giao dịch

–         
Số
tiền (VND):
Nhập số tiền cho
mẫu

–         
Nội
dung:
nhập nội dung cho mẫu

=> Nhấn
nút để
tạo mẫu giao dịch

Viết một bình luận