Phép tịnh tiến tập viết thành Tiếng Anh, ví dụ trong ngữ cảnh, phát âm

Khi đi học, những em nên quan tâm đến việc tập đọc và tập viết cho giỏi.

While attending school, they are interested in learning to read and write well.

jw2019

Hừm, khi nào ta cũng tập viết chữ giùm cho mi

I do your homework everyday.

OpenSubtitles2018.v3

Sinh Hoạt Thực Tập 5: Viết Lại Câu Hỏi

Practice Activity 5: Rewriting the Question

LDS

Nguyên bản của tác phẩm có khoảng chừng 8 tập, viết bằng chữ Hán.

Part 1 has eight pictures of things, with the English word under them.

WikiMatrix

Blasto: Eternity is Forever là truyện tranh một tập viết bởi Mac Walters phát hành vào ngày 7 tháng 11 năm 2012.

Mass Effect: Blasto: Eternity Is Forever is a 14-page single-issue written by Mac Walters released on November 7, 2012, through digital distribution.

WikiMatrix

Từ khi năm tuổi, tôi đã mở màn tập viết từng nét chữ của một từ theo thứ tự đúng.

Since the age of five, I started to learn how to draw every single stroke for each character in the correct sequence.

ted2019

Một trong hai giáo sĩ đề nghị giúp chị học bằng ấn phẩm Gắng công tập đọc và tập viết.

One of the missionaries offered to teach her, using the brochure Apply Yourself to Reading and Writing.

jw2019

Mục Đích: Để giúp giảng viên tập viết những câu hỏi hữu hiệu liên quan đến khuôn mẫu học tập.

Purpose: To help teachers practice crafting effective questions that relate to the learning pattern.

LDS

Tại trường tập viết của mình ở tu viện thánh Martin ở Tours, Alcuin dạy chữ viết cải cách của mình.

Martin’s in Tours, Alcuin taught his reformed script.

Literature

Hàng triệu cuốn sách xóa mù chữ “Gắng công tập đọc và tập viết” được xuất bản trong hơn 100 ngôn ngữ

Many millions of copies of the literacy aid Apply Yourself to Reading and Writing have been produced in more than 100 languages

jw2019

Tuy nhiên, một Nhân Chứng đã dạy em tập đọc bằng sách mỏng Gắng công tập đọc và tập viết (Anh ngữ).

However, a Witness taught Saulo to read, using the brochure Apply Yourself to Reading and Writing.

jw2019

Cùng với việc tập đọc là việc tập viết, ban đầu viết từng chữ cái, rồi sau đó ghép lại thành chữ.

Along with reading comes writing, first individual letters, and then complete words.

jw2019

Và tôi nói rằng đề hoàn toàn có thể khởi đầu buồi tập viết nầy tôi cần một công cụ, mà chúng ta đều sỡ hữu.

And so I said that to start this workshop, I needed to find a tool that we all had in common.

ted2019

Thị trưởng Michael Signer lên án việc tụ tập, viết:” Khi tôi nghĩ đến ngọn nến, tôi muốn nghĩ đến những buổi cầu nguyện.

Mayor Michael Signer condemned the gathering, writing the following: “When I think of candlelight, I want to think of prayer vigils.

WikiMatrix

Khi đứa con út của chúng tôi được sáu tuổi và đang học lớp một, thì giáo viên của nó giao cho một bài tập viết văn.

When our youngest child was six years old and in the first grade at school, her teacher gave the children an in-class writing assignment.

LDS

Chúng tôi ra mắt sách mỏng Apply Yourself to Reading and Writing (Gắng công tập đọc và tập viết), sách Vui hưởng sự sống đời đời trên đất!

We presented the Creole editions of the brochures Apply Yourself to Reading and Writing and Enjoy Life on Earth Forever!

jw2019

Nhiều bức thư đương thời cũng được tìm thấy, ba trong số đó mang chữ ký “Jehanne”, với nét chữ run run của một người đang tập viết.

Various contemporary letters also emerged, three of which carry the signature Jehanne in the unsteady hand of a person learning to write.

WikiMatrix

Những giải pháp này gồm có trò chơi chữ, bài tập viết và những loại ứng tác khác nhau, hoặc những thuật toán để tiếp cận vấn đề.

These methods include word games, written exercises and different types of improvisation, or algorithms for approaching problems.

WikiMatrix

* Chơi nhạc đầy soi dẫn trong khi các học viên đến lớp học hoặc trong lớp học trong khi họ đang làm bài tập viết đã được chỉ định.

* Have inspirational music playing as students come to class or during class while they are working on a writing assignment.

LDS

Chẳng bao lâu ông từ bỏ ý định theo học Y khoa, mà tham dự vào các chương trình tập viết phát minh sáng tạo tại Đại học Tiểu bang San Francisco.

He soon abandoned plans for medical school and entered a creative writing program at San Francisco State University.

WikiMatrix

Chờ chút, nãy tôi có đọc hướng dẫn nếu thằng nhóc cầm lấy và bỏ vào giữa ngón trỏ và ngón cái nó sẽ giúp cho việc tập viết của nó.

Wait, I actually read this thing that if the kids take things and put them between their thumb and two fingers, it’s actually practice for eventual writing skills.

OpenSubtitles2018.v3

Khi trò chuyện điện thoại với cô giáo, Megan giải thích là đã thật sự làm xong bài tập viết nhạc; cho nên vì thế em đạt đủ điều kiện kèm theo nhận phần thưởng.

As teacher and student visited, it was discovered that Megan really had completed her music theory writing; hence, she fully qualified for the reward.

LDS

Những văn bản rõ ràng là bài tập về nhà: Onfim tập viết bảng chữ cái, lập lại những âm tiết, và viết Thánh Vịnh, những thứ có vẻ quen thuộc với cậu bé.

The writings are clearly homework exercises: Onfim practiced by writing out the alphabet, repeating syllables, and writing psalms—texts that were presumably familiar to him.