tấn công trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Những con dingo có thể tấn công cừu nếu đàn cừu không được bảo vệ.

The dingoes could outrun the sheep and the sheep were defenceless.

WikiMatrix

Khi Trung Quốc thực hiện những cuộc tấn công mạng, nhà nước Hoa Kỳ đã làm gì?

When China launched a series of cyber attacks, what did the U.S. government do?

ted2019

Cass đã tấn công Bryan trên SmackDown và loại bỏ anh ta khỏi trận đấu Greatest Royal Rumble.

Cass had attacked Bryan on SmackDown and eliminated him from the Greatest Royal Rumble match.

WikiMatrix

3 Từ đầu thế kỷ 20, dân sự Đức Giê-hô-va đã bị tấn công.

3 Jehovah’s people have been under attack since early in the 20th century.

jw2019

Đó là điều mà ta gọi là kỹ thuật tấn công toàn diện.

There’s this thing called the Body- Attack technique.

QED

Có vẽ như ta sẽ bị tấn công nữa.

Looks like we’re gonna get hit again.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu những cuộc tấn công bằng súng cối chấm dứt và người Nga rút quân.

If there’s a cessation of mortar attacks, and if the Russians leave.

OpenSubtitles2018.v3

Đa-vít làm gì khi sư tử và gấu tấn công bầy cừu của mình?

What did David do when a lion and a bear attacked his sheep?

jw2019

Chúng tôi đang bị tấn công“.

I’ve been attacked.”

WikiMatrix

tấn công hung bạo.

” Vicious attack. “

OpenSubtitles2018.v3

Động vào là cô ta tấn công đó.

You touch her, she gonna attack your ass.

OpenSubtitles2018.v3

Một cuộc tấn công diễn ra và lực lượng Edward II bị vượt mặt hoàn toàn.

An invasion of England was launched and Edward II’s forces deserted him completely.

WikiMatrix

Trước khi tấn công thủ đô, anh nghe thấy Stannis đang vây hãm Storm’s End.

Before he can march on the capital though, he hears Stannis is besieging Storm’s End.

WikiMatrix

Rồi hắn tấn công tôi.

And then he charged at me.

OpenSubtitles2018.v3

Mọi người có tấn công anh ta không?

Isn’t that an attack on his character?

QED

Nó đã tấn công cậu phải không, Draco?

Does it hurt terribly, Draco?

OpenSubtitles2018.v3

Tại sao tôi tớ Đức Giê-hô-va bị tấn công?

Why have Jehovah’s servants been under attack?

jw2019

Có nghĩ là Mark đứng sau vụ tấn công?

Think Mark’s behind the attack?

OpenSubtitles2018.v3

Địch không tấn công đêm đó nhưng chúng tôi nghe tin rằng chúng đã tiến lên hướng Bắc.

They did not attack that night but we heard that they had broken through to the north.

Literature

Ta sẽ tấn công đối thủ cạnh tranh thật hoàn hảo.

Our attack should be flawless.

OpenSubtitles2018.v3

Vài kẻ trong số chúng tấn công em trai tôi, một cậu bé tàn tật!

Some of them tried to kill my little brother, a crippled boy!

OpenSubtitles2018.v3

Giờ thì Scorpions đang ở thế tấn công.

Now Scorpions are on the offensive.

OpenSubtitles2018.v3

Dưới đây là một số hướng dẫn về cách khắc phục một website bị tấn công.

Here are some guidelines about fixing a hacked website.

support.google

Tiếp tục tấn công, Carter!

Stay on offense, Carter.

OpenSubtitles2018.v3

Di chuyển qua một bên… quan sát tư thế tấn công của tôi

Move aside… take a look of my slashing form

Viết một bình luận