‘tấn công’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “tấn công”, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tiến công, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ tiến công trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. tránh né những đòn tấn công, tấn công lại đối thủ.

Fending off attacks, launching my own.

2. Gót tấn công

Gog Attacks!

3. Bay tấn công nhảy.

Flying Saucer Attack.

4. Khủng bố tấn công.

Terror attack.

5. Tấn công nghĩa là sao?

What do you mean ” attacked “?

6. 7 Tấn công dồn dập.

7 Intense attacks.

7. Carpenter tấn công chớp nhoáng.

Carpenter used A blitz attack.

8. Giờ là lúc tấn công.

Now is the time to strike.

9. Tây Tạng tấn công chủ quyền lãnh thổ Uyghur vào năm 816 và bị tấn công vào năm 821.

Tibetans attacked Uyghur territory in 816 and were in turn attacked in 821.

10. Trước khi tấn công bất kể gì khác, ta phải tấn công Bộ Tổng tham mưu của mình.

Before attacking anything else, we should attack our General Staff.

11. Mỗi lần, ông tấn công từ trái và lộ ngực của mình, đó là khi bạn tấn công.

Every time, he attacks from his left and exposes his chest, that’s when you attack.

12. Daws bị tấn công chớp nhoáng.

Daws said it’s a blitz attack.

13. Máy bay địch đang tấn công.

Enemy aircraft is lighting it up.

14. Tin tặc không hề tấn công.

You can’t hack it.

15. Hắn đã tấn công con tôi!

He was beating my son!

16. Cứ tấn công tôi không ngớt?

Attacking me without letup?

17. Nghĩa là không có ai tấn công.

That is zero global launches.

18. Hãy dùng khe suối để tấn công.

Use the creek bed.

19. Tấn công quân địch từ bên trong.

Attack our enemy from within.

20. Tốc độ bắn, bán kính tấn công.

His rate of fire, the radius of attack.

21. Cẩn thận bị tấn công bất ngờ.

Watch out for surprise attacks.

22. Các đòn tấn công đều chí mạng.

The strikes were almost surgical.

23. Đây là vụ tấn công khủng bố.

… this was a terrorist attack.

24. Người đàn ông này tấn công tôi.

This man assaulted me.

25. Tấn công giờ đây là tự sát.

To attack now would be suicide.

26. Ông ấy bị thây ma tấn công.

He got bit by a walker.

27. Rồi tự nhiên anh tấn công Pops.

And then you attacked Pops.

28. Kẻ ác dâm tấn công ẩn danh.

Sexual sadists attack anonymously.

29. Tấn công, áp bức và chiếm hữu.

Infestation, oppression and possession.

30. Nhật Bản sắp tấn công chúng ta.

Japan is going to attack us.

31. Con diều hâu bỏ cuộc tấn công.

The hawk aborts its attack.

32. Bỗng nhiên ông ta tấn công Barbara.

Dick planned to propose to Barbara.

33. Đòn tấn công chính vào mạng lưới hệ thống phòng thủ của RAF được đặt mật danh là Adlerangriff (“Đại bàng tấn công“).

The main attack upon the RAF’s defences was code-named Adlerangriff (“Eagle Attack”).

34. Các phóng viên PTC News đã bị tấn công và một nhà báo video đã mất tích kể từ vụ tấn công.

PTC News reporters were attacked and a video journalist has gone missing since the assault.

35. Huyết thanh không tấn công những tế bào.

It didn’t attack the cells.

36. Đình chỉ tấn công quốc tế của ta.

End your assault on my world.

37. Có người bị gấu mỏ vịt tấn công!

Someone’s being attacked by a platypus bear!

38. Động vào là cô ta tấn công đó.

You touch her, she gonna attack your ass.

39. Họ tấn công chúng tôi ở bãi biển.

They attacked us on the beach.

40. Chúng tấn công rất mạnh ở cánh trái

We’ re being pressed on the Ieft flank

41. Liberator Đơn vị bay tấn công trên không.

Airbase Værløse will close.

42. Sao những hiền triết lại tấn công cháu?

Things have changed.

43. ” Lực lượng tấn công sẵn sàng chuẩn bị cất cánh. “

” Attack group ready for takeoff. “

44. canh chừng đợt tấn công chớp nhoáng đó.

54s and Mike, watch that blitz.

45. Tấn công điểm này, điểm này, điểm này.

Attack here here, and here!

46. Chúng tôi đang bị cướp biển tấn công

We are under pirate attack at a…

47. Bọn Chằn tấn công chúng tôi trên đường.

Orcs have attacked us on the road.

48. Và cố tấn công sĩ quan cảnh sát.

And attempted assault of a police officer.

49. 5 Cuộc tấn công nhắm vào tôn giáo.

5 Attack on religion.

50. Con heo Do Thái này tấn công tôi.

The Jew pig attacked me

Viết một bình luận