Quỹ tích lũy trả nợ là gì? Quản lý, sử dụng quỹ tích lũy trả nợ?

Quỹ tích lũy trả nợ (Debt payment accumulation fund) là gì? Quỹ tích lũy trả nợ tiếng Anh là gì? Mục đích của Quỹ tích lũy trả nợ? Quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ?

Quỹ tích lũy trả nợ là một quỹ được nhà nước thành lập để nhằm mục đích mục đích mục đích hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu những khoản tịch thu vốn cho vay lại từ nguồn vốn vay quốc tế của nhà nước và những khoản thu phí bảo lãnh của nhà nước nhằm từ đó góp thêm phần bảo vệ năng lực giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm nợ của những khoản vay về cho vay lại và dự trữ rủi ro đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc phát sinh từ việc cho vay lại, bảo lãnh chính phủ. Quỹ tích lũy trả nợ có những vai trò và ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn. Dưới đây tất cả chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quỹ tích lũy trả nợ về việc quản lý, sử dụng quỹ tích lũy trả nợ?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Quỹ tích lũy trả nợ là gì?

Theo lao lý tại Nghị định 92/2018/NĐ-CP có thể hiểu như sau: Quỹ tích lũy trả nợ thực ra chính là quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, được nhà nước thành lập và giao Bộ Tài chính quản trị nhằm bảo vệ năng lực thanh toán nghĩa vụ nợ của những khoản vay về cho vay lại và nghĩa vụ nợ dự trữ của ngân sách nhà nước phát sinh từ những khoản bảo lãnh của Chính phủ.

Theo đó, những khoản thu của Quỹ Tích lũy trả nợ gồm có những khoản sau đây: Thu hồi nợ cho vay lại; Thu dự phòng rủi ro so với khoản cho vay lại; Thu phí quản trị cho vay lại (phần Bộ Tài chính được hưởng theo quy định tại Nghị định của nhà nước về cho vay lại vốn vay tương hỗ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi quốc tế của Chính phủ); Phí bảo lãnh và lãi phạt chậm trả so với khoản phí bảo lãnh (nếu có); Thu hồi những khoản ứng vốn từ Quỹ Tích lũy trả nợ; Thu từ nhiệm vụ cơ cấu lại nợ, danh mục nợ; Thu lãi tiền gửi, cho vay, ủy thác quản trị vốn và góp vốn đầu tư của Quỹ và những khoản thu hợp pháp khác.

Các khoản chi của Quỹ gồm những khoản sau đây: Chi trả nợ nước ngoài (gốc, lãi), phí (nếu có) so với khoản vay về cho vay lại. Trường hợp ngân sách nhà nước đã ứng nguồn chi trả nợ nước ngoài, Quỹ Tích lũy trả nợ có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước phần đã ứng; ứng vốn để trả nợ nước ngoài đối với những khoản vay về cho vay lại, bảo lãnh nhà nước theo quyết định hành động hành động hành động của Thủ tướng Chính phủ; chi giải quyết và giải quyết và giải quyết và xử lý rủi ro theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chi nhiệm vụ quản trị nợ công từ nguồn thu phí quản trị cho vay lại, phí bảo lãnh theo quy định của Thủ tướng nhà nước theo nguyên tắc không trùng lắp với dự trù chi tiếp tục được ngân sách nhà nước đảm bảo.

2. Quỹ tích lũy trả nợ tiếng Anh là gì?

Quỹ tích lũy trả nợ tiếng Anh là: Debt payment accumulation fund.

3. Mục đích của Quỹ tích lũy trả nợ:

Luật Quản lý nợ công được phát hành cũng đã phân định quyền hạn, trách nhiệm của những cơ quan trong quản trị nợ công theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản trị về nợ công. Nợ công được đưa về một đầu mối quản trị thống nhất là Bộ Tài chính. Quỹ tích luỹ trả nợ được lập để bảo vệ nguồn ngoại tệ trả nợ.

Bộ Tài chính theo quy định của pháp lý sẽ là đơn vị chức năng chức năng quản trị Quỹ tích lũy trả nợ, với quản lý thu, chi, sử dụng quỹ theo quy định Luật Quản lý nợ công; báo cáo giải trình nhà nước để Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về tình hình thu, chi, nghĩa vụ trả nợ, nguyên nhân quỹ không đủ nguồn để chi trả nợ. Cơ quan này cũng sẽ đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý trong trường hợp quỹ không đủ nguồn để chi trả nợ sau khi đã vận dụng những giải pháp xử lý rủi ro.

Trong trường hợp đối tượng được bảo lãnh gặp khó khăn trong trả nợ, Bộ Tài chính sẽ là đơn vị được quyết gia hạn thu hồi khoản vốn ứng này, cũng như chọn ngân hàng trong nước để gửi tiền có kỳ hạn, ủy thác quản lý vốn của quỹ.

Xem thêm: Trái phiếu địa phương là gì? Trái phiếu chính quyền địa phương

Cũng theo nghị định số 92/2018/NĐ-CP, các khoản thu như thu hồi nợ cho vay lại, thu phí quản lý cho vay lại, phí bảo lãnh và lãi phạt chậm trả với khoản phí bảo lãnh hoặc lãi tiền gửi, cho vay, ủy thác quản lý vốn, đầu tư quỹ… sẽ là khoản thu của Quỹ tích lũy.

Ngược lại, các khoản chi trả nợ nước ngoài (gốc, lãi) với khoản vay về cho vay lại, chi xử lý rủi ro, chi nhiệm vụ quản lý nợ công… là khoản chi của quỹ.

Sau khi đã cân đối sử dụng cho các khoản chi được nêu trên, quỹ sẽ được sử dụng nguồn vốn trong thời điểm tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách nhà nước vay, đầu tư vốn nhàn rỗi, mua trái phiếu Chính phủ theo quy định pháp luật.

4. Quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ:

Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ đơn cử như sau:

– Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ phải bảo vệ công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; bảo vệ an toàn, thanh khoản và hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ.

– Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ phải gắn kết quản lý Quỹ với quản lý nợ công, đảm bảo năng lực thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và xử lý rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại, bảo lãnh chính phủ.

– Mọi khoản chi từ Quỹ Tích lũy trả nợ được triển khai căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, thỏa thuận hợp tác vay nước ngoài, hợp đồng ký giữa Bộ Tài chính và bên nhận nguồn vốn từ Quỹ tùy theo tính chất và đặc thù của từng khoản chi quy định tại Nghị định số 92/2018/NĐ-CP.

Chính phủ nước ta đã thành lập Quỹ Tích lũy trả nợ và giao Bộ Tài chính thực hiện quản lý theo quy định tại Điều 56 của Luật Quản lý nợ công.

Theo quy định pháp luật hiện hành, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiệm vụ quyết định việc sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ để nhằm mục đích có thể xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật Quản lý nợ công, bao gồm quyết định về bên nhận ứng vốn, trị giá ứng vốn, lãi suất ứng vốn, thời hạn hoàn trả ứng vốn; quyết định việc khoanh nợ khoản ứng vốn hoặc cơ cấu lại khoản ứng vốn; quyết định việc sử dụng nguồn Quỹ Tích lũy trả nợ nhằm mục đích để xử lý rủi ro phát sinh, bao gồm xóa nợ gốc, lãi, lãi phạt, thay đổi lãi suất ứng vốn khi bên nhận ứng vốn gặp khó khăn do nguyên nhân bất khả kháng; quyết định việc trích một phần phí bảo lãnh, phí cho vay lại và quy định việc quản lý sử dụng kinh phí được trích từ phí bảo lãnh, phí quản lý cho vay lại cho nghiệp vụ quản lý nợ công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành cũng có nhiệm vụ tổ chức quản lý và thực hiện thu, chi, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 56 Luật Quản lý nợ công và quy định tại Nghị định số 92/2018/NĐ-CP; báo cáo Chính phủ để Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về tình hình thu, chi, nghĩa vụ trả nợ, nguyên nhân Quỹ không đủ nguồn để chi trả nợ, đề xuất phương án xử lý theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trong trường hợp Quỹ không đủ nguồn để chi trả nợ sau khi đã áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Bên cạnh đó sẽ quyết định gia hạn thu hồi khoản vốn ứng trong trường hợp đối tượng được bảo lãnh gặp khó khăn trong trả nợ theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh cơ quan chính phủ nước nhà và Nghị định của Chính phủ về cho vay lại vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài; quyết định việc lựa chọn các ngân hàng thương mại trong nước để gửi tiền có kỳ hạn, ủy thác quản lý vốn của Quỹ…

Quỹ Tích lũy trả nợ lập kế hoạch thu, chi hàng năm, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định để nhằm mục đích làm căn cứ triển khai thực hiện; Kế hoạch thu, chi của Quỹ được thực hiện theo nội dung lập kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ.

Về Hoàn trả ngân sách Nhà nước thì hàng tháng, Quỹ hoàn trả ngân sách Nhà nước phần nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của các khoản vay về cho vay lại do ngân sách Nhà nước đã ứng trả cho chủ nợ nước ngoài theo Hiệp định vay (hoặc thỏa thuận vay); Thời điểm Quỹ hoàn trả cho ngân sách Nhà nước chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo, riêng đối với các khoản dự kiến hoàn trả của tháng 12 sẽ được hoàn trả ngân sách Nhà nước trước ngày 30/12. Số hoàn trả chính thức của tháng 12 sẽ được đối chiếu và chuyển trả phần còn thiếu (nếu có) trong tháng 01 của năm tiếp theo.

Nghị định số 92/2018/NĐ-CP được ban hành cũng nêu chi tiết cụ thể về  việc Ứng trả nợ thay cho đối tượng được bảo lãnh; Cho ngân sách Nhà nước vay; Mua trái phiếu Chính phủ; Gửi tiền có kỳ hạn, ủy thác quản lý vốn tại các ngân hàng thương mại trong nước; Ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ; Chi nghiệp vụ quản lý nợ công; Quản lý rủi ro hoạt động của Quỹ; Chi xử lý rủi ro đối với cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và bảo lãnh Chính phủ; Kiểm toán Quỹ.

Quỹ Tích lũy trả nợ sẽ phải chịu sự kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong quá trình kiểm toán ngân sách Nhà nước hoặc kiểm toán chuyên đề nợ công theo quy định tại Điều 18 của Luật Quản lý nợ công.