sự tìm hiểu – phép tịnh tiến thành Tiếng Anh, ví dụ | Glosbe

Bố còn nói: – Câu đó giúp cho sự tìm hiểu thêm Thánh Paul.

He even said, “It’s helpful in understanding Saint Paul.”

Literature

Cả hai tất cả tất cả tất cả chúng ta đều đang tìm hiểu, chúng ta đang cùng san sẻ sự tìm hiểu này.

We both of us are enquiring, we are sharing the enquiry together.

Literature

Rốt cuộc, nó giống như sự tìm hiểu.

After all, it is like research.

Literature

Sự tìm hiểusự tìm hiểu.

Courtship is courtship.

ted2019

21 Thứ hai, sự tìm hiểu trong sáng cũng bao hàm việc trò chuyện thành thật.

21 Second, an honorable courtship also includes honest communication.

jw2019

Và tôi thấy sự tìm hiểu đó, sự nghiên cứu và phân tích đó trọn vẹn vô dụng.

And I see that examination, that analysis is totally useless.

Literature

Hãy nhìn vào điều gì xảy ra trong sự tìm hiểu cách cư xử.

Look at what is going on in the study of behaviour.

Literature

Vì vậy sự tìm hiểu nội tâm và sự tỉnh thức trọn vẹn khác biệt.

Therefore introspection and awareness are entirely different.

Literature

Krishnamurti: Tôi đã khám phá và khám phá và khám phá nó, tôi đã mất mười phút trong sự tìm hiểu nó.

K: I’ve examined it, I’ve taken ten minutes in the examination of it.

Literature

Cần phải có sự hẹn hò, tiếp theo là sự tìm hiểu kỹ lưỡng, thận trọng và thấu đáo.

There should be dating, followed by careful and thoughtful and thorough courtship.

LDS

12 Vì thế, điều khôn ngoan là dành thời gian để thật sự tìm hiểu người hôn phối tương lai.

12 Therefore, it is wise to take the time really to get to know a prospective mate.

jw2019

Tôi không thấy lý do gì tại sao điều này không nên xảy ra, cùng với sự tìm hiểu cá thể.

I see no reason why that shouldn’t take place, as well as individual enquiry.

Literature

Và chúng ta quan tâm đến sự tìm hiểu, thế cho nên toàn yếu tố của tìm kiếm, tìm được, không hiện diện.

And we are concerned with enquiry, therefore the whole question of seeking, finding, is nonexistent.

Literature

Sự bói toán bao gồm mọi sự tìm hiểu, đặc biệt tương quan đến việc tương lai, qua nguồn năng lượng huyền bí.

Divination embraces the entire scope of gaining knowledge, especially concerning future events, through occult powers.

jw2019

Từ sự tìm hiểu đó, thông minh hiện hữu và vì vậy không có một sửa chữa thay thế khác cho chủ nghĩa quốc gia.

Out of that examination comes intelligence and then there is no substitution of something else for nationalism.

Literature

Bây giờ chúng ta hãy khám phá và khám phá và khám phá người quan sát là gì – nếu bạn có năng lượng để liên tục sự tìm hiểu này.

Now let us examine what the observer is – if you have the energy to go on with this.

Literature

Và thế là sự tìm hiểu và tiếp cận, và quan sát bị phân loại này, dẫn đến nhiều phức tạp, nó không có giá trị.

And so this fragmentary examination and approach, and observation, leads to a great deal of complexity, it has no value.

Literature

BẤT KỂ BẠN YÊU NGƯỜI THN ĐẾN ĐU, SỰ TÌM HIỂU TỐT NHẤT NÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN MÀ KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA GIA ĐÌNH.

NO MATTER HOW WELL YOU LOVE YOUR RELATIONS, COURTSHIPS ARE BEST CONDUCTED WITHOUT THE PARTICIPATION OF YOUR FAMILY.

Literature

Trong những tuần đầu tiên của mùa đông, năm cũ đang dần kết lại, và sự tìm hiểu về bản “Bốn mùa” của Vivaldi cũng thế.

In these first weeks of winter, the old year is coming to a close, and so does Vivaldi’s musical exploration of the seasons.

ted2019

Trái lại, sự tìm hiểu chân thực của họ đưa đến kết quả là “nhiều người tin Chúa” (Công-vụ những Sứ-đồ 17:11, 12, Bản Diễn Ý).

Rather, the result of their honest inquiry was that “many of them became believers.”—Acts 17:11, 12.

jw2019

Tôi tin rằng con người do vật chất mà có, nhưng tôi chưa khi nào thoả mãn trong sự tìm hiểu cái gì tạo nên ý nghĩ.

I believe that I am composed of matter, but I have never been able to satisfy myself what it is that produces thought.

Literature

“Thứ ba, phải tiếp tục có sự tìm hiểu và bày tỏ tình cảm, lòng nhân từ và kính trọng để giữ cho tình yêu thương được sống sót và lớn mạnh.

“Third, there must be continued courting and expressions of affection, kindness, and consideration to keep love alive and growing.

LDS

Nhưng mà có hơi độc lạ giữa sự tò mò và thật sự muốn tìm hiểu đó.

But there’s a difference between being curious and actually following through.

OpenSubtitles2018.v3

Người hỏi: Thấy được nếu nó là sự thật, tìm hiểu nó.

Q: See if it’s true, examine it.

Literature

Vợ hoặc chồng có sự sáng suốt sẽ tìm hiểu sự việc cặn kẽ. —Châm-ngôn 16:23.

The husband or wife having insight will probe beneath the surface and get to the core of the problem.—Proverbs 16:23.

Viết một bình luận