Cập nhật mẫu Biên bản làm việc phổ biến, chính xác nhất

Biên bản thao tác là loại văn bản không hề thiếu trong mỗi buổi thao tác của doanh nghiệp hay những buổi gặp gỡ, trao đổi giữa những đối tác chiến lược chiến lược chiến lược chiến lược với nhau.

4.3 Mẫu Biên bản thao tác số 3

4.2 Mẫu Biên bản thao tác số 2

4.1 Mẫu Biên bản thao tác số 1

4. Một số mẫu Biên bản thao tác chuẩn nhất hiện nay

3. Những nội dung cần có trong Biên bản làm việc

2. Yêu cầu đối với Biên bản làm việc

1. Biên bản thao tác là gì?

1. Biên bản thao tác là gì?

Tại những buổi làm việc, trao đổi, xử lý vấn đề, biên bản thao tác (hay nhật ký cuộc họp) là công cụ phổ biến nhất ghi lại nội dung cũng như quá trình thao tác giữa những bên, những thành phần tham gia.

Biên bản thao tác ghi chép lại những yếu tố đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau. Biên bản này không có hiệu lực hiện hành thực thi hiện hành pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm địa thế địa thế căn cứ chứng tỏ những vấn đề đã diễn ra. Khi xem lại biên bản, người đọc hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể nắm bắt được hàng loạt tình hình của buổi thao tác đã diễn ra.

Mẫu Biên bản thao tác được sử dụng trong những trường hợp sau:

Mẫu Biên bản thao tác được sử dụng trong những trường hợp sau:

– Buổi thao tác giữa những đối tác với nhau (doanh nghiệp – doanh nghiệp);

– Buổi thao tác giữa đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt doanh nghiệp và đại diện người lao động;

– Buổi thao tác giữa đại diện cơ quan nhà nước và người dân;

– Buổi thao tác giữa Ban giám hiệu nhà trường và đại diện Hội cha mẹ học sinh;

– Buổi thao tác trong nội bộ cơ quan nhà nước…

 

2. Yêu cầu đối với Biên bản làm việc

Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng khi lập Biên bản thao tác cần đáp ứng một số ít nhu yếu sau:

  • Nội dung và phạm vi thao tác phải hợp pháp, không trái pháp lý của pháp luật, không thỏa thuận, trao đổi các ngành nghề bị pháp lý cấm.
  • Các sự việc, sự kiện, số liệu phải chính xác;

  • Việc ghi chép phải được triển khai đầy đủ, trung thực, khách quan;

  • Cần nêu rõ trọng điểm cuộc họp. Cần ghi lại nguyên văn những lời nói quan trọng của đại diện những bên để người đọc nắm bắt được;
  • Trình bày theo đúng trình tự diễn biến của buổi thao tác để Biên bản được logic;

  • Ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu;
  • Phần Kết luận cần xác lập rõ tổng thể những yếu tố đã được thống nhất và trải qua để những bên có thể dựa vào đó và thực thi chính xác;

  • Vào cuối buổi làm việc, người ghi chép lại Biên bản thao tác sẽ đọc biên bản thao tác để mọi người tham gia cùng nghe và xác nhận lại thông tin;
  • Sau đó, cần có chữ ký của người đại diện của mỗi bên để làm bằng chứng những bên đã xác nhận kết quả thao tác và làm căn cứ để thực thi và ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm giữa các bên.

Ví dụ:

– Buổi thao tác giữa hai đối tác kinh doanh thương mại với nhau thì cần thiết phải có chữ ký của Giám đốc/Tổng Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật. Trường hợp người tham gia thao tác là người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện hợp pháp và được ghi vào nội dung biên bản.

– Buổi thao tác giữa người sử dụng lao động và tập thể lao động trong doanh nghiệp thì về phía người sử dụng lao động phải có chữ ký của người đại diện theo pháp lý hoặc người được ủy quyền; về phía người lao động phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động hoặc tổ trưởng các tổ sản xuất…

3. Những nội dung cần có trong Biên bản làm việc

Hiện nay, các bên có thể tự soạn thảo Biên bản thao tác theo yêu cầu, mục tiêu của đơn vị mình. Tuy nhiên, để đảm bảo nội dung được đầy đủ, các Biên bản thao tác thường gồm có những nội dung chính như sau:

– Thời gian, địa điểm làm việc;

– Thành phần tham gia buổi họp, làm việc;

– Nội dung làm việc, các nội dung chính và kết luận buổi làm việc;

– Thời gian kết thúc buổi làm việc;

– Số trang, số bản của Biên bản làm việc;

– Chữ ký của các bên tham gia làm việc.

Biên bản thao tác phải có nội dung hợp pháp (Ảnh minh họa)
 

4. Một số mẫu Biên bản thao tác chuẩn nhất hiện nay

 

4.1 Mẫu Biên bản thao tác số 1

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc (1)………………………..

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại…………………………………………………………………………………………………

I. Thành phần tham dự (2):

1. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

2. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

3. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

II. Nội dung thao tác (3):

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung thao tác được các thành viên trải qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm …… trang và được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và gửi tới các cá nhận, tổ chức triển khai có tương quan làm căn cứ thực hiện./.

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

4.2 Mẫu Biên bản thao tác số 2

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CÔNG TY …………..

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại ……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1/ …………………………………. Chứcvụ: ………………………. Đơn vị ………………………

2/ ………………………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị …………………………..

Đã thao tác với:

1/ Ông (bà): ……………………….. CMND/CCCD số  …………….. …………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………………….

2/ Ông (bà): ……………………….. CMND/CCCD số  …………….. …………….

Địa chỉ …………………………………………………………………………

Nội dung làm việc:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho mỗi bên …. bản.

Sau khi đọc biên bản, những người xuất hiện chấp thuận đồng ý chấp thuận chấp thuận về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

ĐẠI DIỆN BÊN THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

4.3 Mẫu Biên bản thao tác số 3

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ………….)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm …….

Tại …………………………., chúng tôi gồm:

BÊN A:…………………..

Địa chỉ: …………

Điện thoại:………….Fax: ……

Đại diện: ………..……..

BÊN B: ………..……..

Địa chỉ: ………..……..

Điện thoại:………..… Fax: …………..……..

Đại diện: …………..……..……..

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung thao tác cụ thể

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Kết Luận:

……………………………………………..

……………………………………………..

Buổi thao tác kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

BÊN A

BÊN B

 

5. Hướng dẫn viết Biên bản làm việc

(1) Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.

Ví dụ:

– Về việc thiết kế xây dựng nhà ăn xã hội hóa;

– Về việc biến hóa phương pháp luân chuyển hàng hóa

……

(2) Ghi khá rất không thiếu thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể cụ thể thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…

(3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời hạn của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề thì các giải pháp này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định hành động thực hiện.

Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá thể có tương quan tham gia buổi làm việc.

(4) Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

Trên đây là Mẫu Biên bản làm việc mới nhất do LuatVietnam cung cấp. Nếu còn vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

Viết một bình luận